โครงงานและการบ้าน

โครงงานและการบ้าน

ข้อกำหนดโครงงานวิชา วท 0706 :

โครงงานกลุ่มโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับสำนักงาน มีดังต่อไปนี้

  1. ให้นักศึกษารวมกลุ่ม 5-6 คน
  2. จัดทำรายงานเป็นรูปเล่มด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับสำนักงาน Ms Word 
  3. กำหนดรายงานหัวเรื่องเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักปกครอง
  4. ยกตัวอย่างบุคคลสำคัญหรือนักปกครองที่เกี่ยวข้อง
  5. พร้อมจัดทำรูปเล่มและนำเสนอหน้าชั้นเรียนด้วยโปรแกรม Ms PowerPoint
  6. ส่งก่อนสอบปลายภาค

 


 

โครงงานรายบุคคล มีดังต่อไปนี้

  1. ให้นักศึกษาพิมพ์สรุปเอกสารการใช้งานโปรแกรมสำนักงาน (Microsoft WORD)
  2. จัดทำสรุปด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับสำนักงาน Ms Word ไม่ต่ำกว่า 5 หน้ากระดาษ
  3. ส่งรายงานสรุปก่อนสอบปลายภาคทั้งแบบเอกสารรายงานและทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email)