หน่วยที่ 4 โปรแกรมทำสไลด์ Microsoft PowerPoint 2010

การใช้งาน Microsoft PowerPoint 2010

          โปรแกรม Microsoft PowerPoint เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการจัดทำสไลด์เพื่อนำไปเสนองาน การประชุม สัมมนา ตลอดจนถึงแวดวงการศึกษาก็นำมาใช้อย่างแพร่หลาย

 


 

เอกสารประกอบการสอน เขียนโดยคุณประสิทธิ์ อุดหนุน โรงเรียนบานเมืองแก

เอกสารประกอบการสอน (ต่อ) เขียนโดยคุณชัยพล  พรชีวไพศาล