หน่วยที่ 3 โปรแกรมตารางคำนวณด้วย Microsoft Excel 2010

บทที่ 3 การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ

รูปแบบการคำนวณด้วย Excel 

โปรแกรม Excel สร้างตารางคำนวณได้หลายรูปแบบ  เพื่อจะช่วยเราคำนวณโดยการนำสูตรและฟังก์ชันมาใช้

ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ (Arithmetic Operator)
           ตัวดำเนินการทางคณิตสาสตร์  ใช้คำนวณด้วยวิธีทางคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  เช่น  การบวก  ลบ คูณ หาร การรวมตัวเลข  การหาผลลัพธ์ต่าง ๆ

          เครื่องหมายตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ (Arithmetic Operator)
          +           การบวก        5+3
          -           การลบ           9-4 หรือ -1
          *           การคูณ          5*6
          /           การหาร          10/3
          %         เปอร์เซ็นต์      2%
          ^          เลขชี้กำลัง      2^2 (หรือ 2*2)

          เครื่องหมายตัวดำเนินการเปรียบเทียบ (Comparison Operator) สามารถใช้ตัวดำเนินการเปรียบเทียบเพื่อการเปรียบค่าสองค่า โดยผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นค่าทางตรรกศาสตร์คือ True หรือ False

          =           เท่ากับ                         C5=D5
          >           มากกว่า                       C5>D5
          <           น้อยกว่า                       C5<D5
          >=         มากกว่าหรือเท่ากับ       C5>=D5
          <=         น้อยกว่าหรือเท่ากับ       C5<=D5
          <>         ไม่เท่ากับ                     C5<>D5

          เครื่องหมายตัวดำเนินการข้อความ (Text Concatenation Operator)ตัวดำเนินการข้อความจะใช้เครื่องหมาย (&) ในการรวมข้อความหรือคำ 2 คำขึ้นไป เพื่อให้เป็นข้อความเดียวกัน

          &          เชื่อมหรือนำคำ 2 คำมาต่อกันทำให้เกิดค่าข้อความต่อเนื่องที่เป็นค่าเดียวกัน                               ตัวอย่าง          "Lampamg"&"Kanlayanee"          ผลลัพธ์เป็น          LampangKanlayanee