โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับสำนักงาน!

โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับสำนักงาน

(Software Packages for Office)

          รายวิชา วท 0706 จำนวนหน่วยกิต  3 หน่วยกิต  3 (2-2-5) จำนวน  60  คาบชั่วโมง

          จุดมุ่งหมายของรายวิชาให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ หลักการการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ  ตารางคำนวณ การจัดการฐานข้อมูล การนำเสนองาน และ ด้านการสื่อสาร สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการปฏิบัติงานในสำนักงานได้อย่างเหมาะสม และมีเจตคติที่ดีต่อการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับสำนักงาน

          คำอธิบายรายวิชา คือ ความเข้าใจและพัฒนาทักษะในการใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้แพร่หลายในสำนักงาน โปรแกรมการประมวลผลคำ โปรแกรมตารางคำนวณ โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล โปรแกรมนำเสนอผลงาน โปรแกรมด้านการสื่อสารในองค์กร และโปรแกรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจ รวมทั้งการเลือกใช้โปรแกรมให้เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ

          หมายเหตุ โปรแกรมสำเร็จรูป (Package Software) คือ ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมประยุกต์ที่มีผู้จัดทำไว้ เพื่อใช้ในการทำงานประเภทต่างๆ โดยที่ผู้ใช้คนอื่นๆ สามารถนำโปรแกรมไปใช้กับข้อมูลของตนเองได้  แต่จะไม่สามารถทำการดัดแปลงหรือแก้ไขโปรแกรมภายในได้

          การประมวลเนื้อหารายวิชา

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด
1 หน่วยที่ 1  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ
2 หน่วยที่ 1  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ (ต่อ)
3 หน่วยที่ 2 หลักการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ 
4 หน่วยที่ 2 หลักการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ (ต่อ)
5 หน่วยที่ 2 หลักการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ (ต่อ)
6 หน่วยที่ 3 หลักการใช้โปรแกรมตารางคำนวณ 
7 หน่วยที่ 3 หลักการใช้โปรแกรมตารางคำนวณ (ต่อ)
8 หน่วยที่ 3 หลักการใช้โปรแกรมตารางคำนวณ (ต่อ)
9 หน่วยที่ 4 หลักการใช้โปรแกรมนำเสนองาน
10 หน่วยที่ 4 หลักการใช้โปรแกรมนำเสนองาน (ต่อ)
11 หน่วยที่ 5 หลักการใช้โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล
12 หน่วยที่ 5 หลักการใช้โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล (ต่อ)
13 หน่วยที่ 5 หลักการใช้โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล (ต่อ)
14 หน่วยที่ 6 หลักการใช้โปรแกรมด้านการสื่อสาร
15 หน่วยที่ 6 หลักการใช้โปรแกรมด้านการสื่อสาร (ต่อ)
16 สอบปลายภาค

 

          วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการประเมิน คือ 

  • จิตพิสัย ตลอดภาคการศึกษา 10%
  • การปฏิบัติงานเดี่ยวทดสอบความรู้ประจำหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายตลอดภาคการศึกษา 40%
  • การปฏิบัติงานกลุ่ม ตลอดภาคการศึกษา 20%
  • การทดสอบปลายภาค 30%

          เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา ได้แก่

          http://it-guides.com/training-a-tutorial/office-2010-tutorial

           http://thai-access.blogspot.com/

           http://www.siamebook.com/lbro/office-software.html

           http://www.siamebook.com/lbro/office-software/205-microsoft-office-2010.html

 


          เว็บแนะนำ::- ระบบทะเบียนเรียนวิทยาลัยชุมชนสตูล

          ติดต่ออาจารย์::

          Email :: mail2napat@yahoo.com, mail2napat@hotmail.com, webnakin@gmail.com

          โทร. 086-083-7934  หรือ Facebook.com/kingkongsiam