คะแนนสอบปลายภาค

คะแนนรายงาน/โครงงาน 25 คะแนน คะแนนปลายภาค 30 คะแนน และเข้าชั้นเรียนอีก 5 คะแนน]

รายชื่อผู้เรียน 3/2556

รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนนปลายภาค+เข้าชั้นเรียน
5513013805046 นายมะหมาดรอซิก  เส็นจิต ตัวเลือก 8 +ข้อเขียน 11 +เข้าชั้น 5
5513013805047 นางสาวมัสรา  หลงสะเตีย ตัวเลือก 6 +ข้อเขียน 3 +เข้าชั้น 5
5513013805049 นางสาววนิดา  หลังปูเต๊ะ ตัวเลือก 5 +ข้อเขียน 4 +เข้าชั้น 5
5513013805050 นางสาววันดี  บิลังโหลด ตัวเลือก 6 +ข้อเขียน 4 +เข้าชั้น 5
5513013805051 นางสาววัลย์ลดา  หมานเหม ตัวเลือก 5 +ข้อเขียน 9 +เข้าชั้น 5
5513013805055 นายสนธยา  ดังเด่น ตัวเลือก 7 +ข้อเขียน 12 +เข้าชั้น 5
5513013805058 นางสาวสุพัตรา  สง่าบ้านโคก ตัวเลือก 6 +ข้อเขียน 6 +เข้าชั้น 5
5513013805059 นางสาวสุวารี  จันทรศรี ตัวเลือก 7 +ข้อเขียน 7 +เข้าชั้น 5
5513013805062 นายอดิสัน  สลีมิน ตัวเลือก 5 +ข้อเขียน 11 +เข้าชั้น 5
5513013805064 นายอเนก  เส็นสมมาตร ตัวเลือก 6 +ข้อเขียน 7 +เข้าชั้น 5
5513013805066 นางสาวกัลยา  ปูหยัง ตัวเลือก 7 +ข้อเขียน 2 +เข้าชั้น 5
5513013805067 นางสาวทรายขวัญ  สุขแสง ตัวเลือก 8 +ข้อเขียน 9 +เข้าชั้น 5
5513013805068 นางสาวนัสรียา  แซะอามา ตัวเลือก 6 +ข้อเขียน 6 +เข้าชั้น 5
5513013805069 นายประสิทธิ์  แดงงาม ตัวเลือก 7 +ข้อเขียน 9 +เข้าชั้น 5
5513013805070 นางสาวฝาติม๊ะ  อบทอง ตัวเลือก 6 +ข้อเขียน 10 +เข้าชั้น 5
5513013805072 นางสาวภิรมณ์ญา  ดำสุข ตัวเลือก 6 +ข้อเขียน 8 +เข้าชั้น 5
5513013805073 นายภูมินทร์  ตาหมาด ตัวเลือก 6 +ข้อเขียน 6 +เข้าชั้น 5
5513013805075 นายมูฮัมหมาด  ลิมานิ ตัวเลือก 8 +ข้อเขียน 8 +เข้าชั้น 5
5513013805076 นายรอมฎอน  หลงสาม๊ะ ตัวเลือก 7 +ข้อเขียน 5 +เข้าชั้น 5
5513013805077 นางสาวรอฮันนี่  อาดำ ตัวเลือก 7 +ข้อเขียน 10 +เข้าชั้น 5
5513013805079 นางสาววรรณิษา  เอียดอ้น ตัวเลือก 7 +ข้อเขียน 12 +เข้าชั้น 5
5513013805080 นายสาลีกีน  หลีวัง [สอบติดทหาร] ตัวเลือก 0 +ข้อเขียน 0 +เข้าชั้น 0
5513013805081 นางสาวสุดาริน  เตบสัน ตัวเลือก 7 +ข้อเขียน 8 +เข้าชั้น 5
5513013805082 นางสาวสุวิดา  เพชรประพันธ์ ตัวเลือก 7 +ข้อเขียน 9 +เข้าชั้น 5
5513013805084 นางสาวอัจฉรี  ขุนจอม ตัวเลือก 7 +ข้อเขียน 7 +เข้าชั้น 5
5513013805085 นายอาซัน  หลีมานัน ตัวเลือก 7 +ข้อเขียน 7 +เข้าชั้น 5