คะแนนกลางภาค

สรุปคะแนนกลางภาค 20 คะแนน ประกอบด้วย คะแนนเข้าชั้นเรียน 5 คะแนน คะแนนสอบ 15 คะแนน

[เพิ่มคะแนนการบ้าน 20 คะแนน] รวม 40 คะแนน

[ที่เหลือคือคะแนนรายงาน/โครงงาน 25 คะแนน คะแนนปลายภาค 30 คะแนน และเข้าชั้นเรียนอีก 5 คะแนน]

รายชื่อผู้เรียน 3/2556

รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนนกลางภาค
5513013805046 นายมะหมาดรอซิก  เส็นจิต 13+3+20
5513013805047 นางสาวมัสรา  หลงสะเตีย 14+5+17
5513013805049 นางสาววนิดา  หลังปูเต๊ะ 12+5+19
5513013805050 นางสาววันดี  บิลังโหลด 12+5+17
5513013805051 นางสาววัลย์ลดา  หมานเหม 12+4+17
5513013805055 นายสนธยา  ดังเด่น 12+3+17
5513013805058 นางสาวสุพัตรา  สง่าบ้านโคก 12+4+18
5513013805059 นางสาวสุวารี  จันทรศรี 14+4+18
5513013805062 นายอดิสัน  สลีมิน 12+5+16
5513013805064 นายอเนก  เส็นสมมาตร 13+4+17
5513013805066 นางสาวกัลยา  ปูหยัง 13+4+15
5513013805067 นางสาวทรายขวัญ  สุขแสง 14+4+17
5513013805068 นางสาวนัสรียา  แซะอามา 13+5+20
5513013805069 นายประสิทธิ์  แดงงาม 10+3 +15
5513013805070 นางสาวฝาติม๊ะ  อบทอง 13+4+20
5513013805072 นางสาวภิรมณ์ญา  ดำสุข 13+5+18
5513013805073 นายภูมินทร์  ตาหมาด 14+4+17
5513013805075 นายมูฮัมหมาด  ลิมานิ 14+5+19
5513013805076 นายรอมฎอน  หลงสาม๊ะ 10+1(+2) +0
5513013805077 นางสาวรอฮันนี่  อาดำ 15+4+20
5513013805079 นางสาววรรณิษา  เอียดอ้น 15+4+20
5513013805080 นายสาลีกีน  หลีวัง [สอบติดทหาร]
5513013805081 นางสาวสุดาริน  เตบสัน 14+3+17
5513013805082 นางสาวสุวิดา  เพชรประพันธ์ 13+5+18
5513013805084 นางสาวอัจฉรี  ขุนจอม 13+3+20
5513013805085 นายอาซัน  หลีมานัน 14+4+20