สรุปผลการเรียน

สรุปผลการเรียน

คะแนนคะแนนเข้าชั้นเรียนกลางภาคเต็ม 5.00 คะแนน คิดเป็น (5.00 %)
คะแนนคะแนนสอบกลางภาคเต็ม 15.00 คะแนน คิดเป็น (15.00 %)
คะแนนคะแนนการบ้านกลางภาคเต็ม 20.00 คะแนน คิดเป็น (20.00 %)
คะแนนคะแนนโครงงานส่วนบุคคลเต็ม 15.00 คะแนน คิดเป็น (15.00 %)
คะแนนคะแนนโครงงานแบบกลุ่มเต็ม 10.00 คะแนน คิดเป็น (10.00 %)
คะแนนคะแนนเข้าชั้นเรียนปลายภาคเต็ม 5.00 คะแนน คิดเป็น (5.00 %)
คะแนนปรนัยตัวเลือกคะแนนปลายภาคเต็ม 10.00 คะแนน คิดเป็น (10.00 %)
คะแนนอัตนัยข้อเขียนคะแนนปลายภาคเต็ม 20.00 คะแนนคิดเป็น (20.00 %)

รวมคะแนน 100 % เกรดจากระบบคำนวณ

คอมฯธุรกิจห้อง 3 รุ่น 55 เกรดที่ได้ มีดังนี้

 • นายมะหมาดรอซิก  เส็นจิต 3.00 13.00 20.00 13.00 8.00 5.00 8.00 11.00 81.00 เกรด A
 • นางสาวมัสรา  หลงสะเตีย 5.00 14.00 17.00 15.00 8.00 5.00 6.00 3.00 73.00 เกรด B
 • นางสาววนิดา  หลังปูเต๊ะ 5.00 12.00 19.00 15.00 8.00 5.00 5.00 4.00 73.00 เกรด B
 • นางสาววันดี  บิลังโหลด 5.00 12.00 17.00 15.00 8.00 5.00 6.00 4.00 72.00 เกรด B
 • นางสาววัลย์ลดา  หมานเหม 4.00 12.00 17.00 15.00 8.00 5.00 5.00 9.00 75.00 เกรด B+
 • นายสนธยา  ดังเด่น 3.00 12.00 17.00 1.00 8.00 5.00 7.00 12.00 65.00 เกรด C+
 • นางสาวสุพัตรา  สง่าบ้านโคก 4.00 12.00 18.00 15.00 8.00 5.00 6.00 6.00 74.00 เกรด B
 • นางสาวสุวารี  จันทรศรี 4.00 14.00 18.00 15.00 8.00 5.00 7.00 7.00 78.00 เกรด B+
 • นายอดิสัน  สลีมิน 5.00 12.00 16.00 13.00 8.00 5.00 5.00 11.00 75.00 เกรด B+
 • นายอเนก  เส็นสมมาตร 4.00 13.00 17.00 15.00 8.00 5.00 6.00 7.00 75.00 เกรด B+

 

คอมฯธุรกิจห้อง 4 รุ่น 55 เกรดที่ได้ มีดังนี้

 • นางสาวกัลยา  ปูหยัง 4.00 13.00 15.00 13.00 8.00 5.00 7.00 2.00 67.00 เกรด C+
 • นางสาวทรายขวัญ  สุขแสง 4.00 14.00 17.00 15.00 8.00 5.00 8.00 9.00 80.00 เกรด A
 • นางสาวนัสรียา  แซะอามา 5.00 13.00 20.00 15.00 8.00 5.00 6.00 6.00 78.00 เกรด B+
 • นายประสิทธิ์  แดงงาม 3.00 10.00 15.00 13.00 7.00 5.00 7.00 9.00 69.00 เกรด C+
 • นางสาวฝาติม๊ะ  อบทอง 4.00 13.00 20.00 13.00 8.00 5.00 6.00 10.00 79.00 เกรด B+
 • นางสาวภิรมณ์ญา  ดำสุข 5.00 13.00 18.00 15.00 8.00 5.00 6.00 8.00 78.00 เกรด B+
 • นายภูมินทร์  ตาหมาด 4.00 14.00 17.00 15.00 7.00 5.00 6.00 6.00 74.00 เกรด B
 • นายมูฮัมหมาด  ลิมานิ 5.00 14.00 19.00 15.00 8.00 5.00 8.00 8.00 82.00 เกรด A
 • นายรอมฎอน  หลงสาม๊ะ 3.00 10.00 0.00 0.00 7.00 5.00 7.00 5.00 37.00 เกรด F
 • นางสาวรอฮันนี่  อาดำ 4.00 15.00 20.00 15.00 8.00 5.00 7.00 10.00 84.00 เกรด A
 • นางสาววรรณิษา  เอียดอ้น 4.00 15.00 20.00 15.00 8.00 5.00 7.00 12.00 86.00 เกรด A
 • นายสาลีกีน  หลีวัง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - เกรด F
 • นางสาวสุดาริน  เตบสัน 3.00 14.00 17.00 15.00 8.00 5.00 7.00 8.00 77.00 เกรด B+
 • นางสาวสุวิดา  เพชรประพันธ์ 5.00 13.00 18.00 15.00 8.00 5.00 7.00 9.00 80.00 เกรด A
 • นางสาวอัจฉรี  ขุนจอม 3.00 13.00 20.00 15.00 8.00 5.00 7.00 7.00 78.00 เกรด B+
 • นายอาซัน  หลีมานัน 4.00 14.00 20.00 13.00 8.00 5.00 7.00 7.00 78.00 เกรด B+