ข้อสอบกลางภาค

วิชานวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์ 2 กลางภาค (Midterm Exam) หน่วยกิต 3(2-2-5). ระยะเวลาสอบ 2 ช.ม.

ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ STCC101  รหัสวิชา วท 0217 : ภาคเรียนที่ 3   ปีการศึกษา 2557  

เริ่มจับเวลาทำข้อสอบ  วินาที

*** คำชี้แจงสำหรับการสอบปฏิบัติ (โปรดอ่านให้เข้าใจก่อนทำข้อสอบ) ***

1. นักศึกษาที่เข้าสอบจะต้องแสดงบัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชนยืนยันตัวบุคคล

2. ห้ามนักศึกษาเข้าสอบช้ากว่าเวลา 30 นาที และไม่ให้ออกจากห้องสอบก่อนกำหนด

3. สอบแบบ Open Book อนุญาตให้นำหนังสือเอกสารอื่นๆ และคอมพิวเตอร์เข้าห้องสอบได้ 

4. ไม่อนุญาตให้ใช้/เปิดโทรศัพท์มือถือระหว่างทำข้อสอบ

5. คอมพิวเตอร์ 1 เครื่องใช้ได้ 2 คนเท่านั้น

6. ห้ามยืมของและห้ามพูดคุยกันระหว่างกลุ่ม มิฉะนั้นจะถือว่าส่อเจตนาทุจริต


ตอนที่ 1 ติดตั้งแอพพลิเคชั่นเซิรฟเวอร์ AppServ  (5 คะแนน)

1. กำหนด Server Name  คือ localhost  , HTTP Port 80

2. กำหนดรหัสผ่าน MySQL คือ 1313

3. เสร็จแล้วโปรดแสดงหน้าต่างโปรแกรม phpMyAdmin  

ตอนที่ 2 ใช้งานโปรแกรม phpMyAdmin บริหารจัดการฐานขอมูลของ MySQL (5 คะแนน)

1. สร้างฐานข้อมูลโปรแกรมลงทะเบียนเรียน, หรือโปรแกรมสมัครงาน, หรือโปรแกรมสมัครสมาชิกร้านค้า 

     (เข้าสู่หน้า phpMyAdmin  เลือกแท็บเมนู Databases เลือกพัฒนาฐานข้อมูลเพียง 1 โปรแกรม)

2. สร้างฐานข้อมูล 1 ฐานข้อมูลและสร้างตาราง 1 ตาราง เท่านั้น (ตั้งชื่อให้เหมาะสมกับโปรแกรม)

3. ในตารางกำหนดให้มีฟิลด์อย่างน้อย 5 ฟิลด์ (5 Fields)  (ตั้งชื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน)

4.  ตั้งค่าฟิลด์แรกด้วย id ประเภท INT เท่านั้น ที่เหลือให้ตั้งค่าตามความเหมาะสม

5. เพิ่มข้อมูลลงไปในตารางอย่างน้อย 6 ครั้ง เสร็จแล้วโปรดแสดงหน้าจอดุข้อมูล

ตอนที่ 3 เขียนโปรแกรมที่กำหนดด้วยตัวแปรภาษา PHP ติดต่อฐานข้อมูล MySQL (5 คะแนน)

1. สร้างแฟ้มข้อมูลโฟลเดอร์ (Folder) ชื่อ power ลงในเซิรฟเวอร์ [www]

2. สร้างไฟล์ index.php บันทึกลงไปในแฟ้มข้อมูลโฟลเดอร์ (Folder) ชื่อ power

3. เขียนโปรแกรมภาษา PHP (Source Code) ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลบันทึกลงไปในไฟล์ index.php

4. แสดงโปรแกรมการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลทดสอบด้วย Browser บนหน้าเว็บ (Web Page)