บทที่ 2 พื้นฐาน HTML + PHP

*พื้นฐาน HTML + PHP 

นวัตกรรมที่ผู้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ให้ความสนใจคือนวัตกรรมการพัฒนาการสื่อสารข้อมูลบนเว็บไซต์

วิชานี้ผู้เรียนจะได้ศึกษาภาษา HTML , ภาษา  PHP , ภาษา SQL การจัดการ MySQL ด้วย phpMyAdmin และได้เรียนรู้การสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปด้วย Joomla ตามแนวคิด CMS: ย่อมาจาก Content Management System เป็นระบบที่นำมาช่วยในการสร้างและบริหารเว็บไซต์แบบสำเร็จรูป

เอกสารประกอบการเรียนการสอน
เอกสารการสอนภาษา HTML :: เปิดอ่านไฟล์ไมโคซอฟท์เวิร์ด 97-2003 , ไฟล์ไมโคซอฟท์เวิร์ดปัจจุบัน
เอกสารการสอนภาษา PHP ::   เปิดอ่านไฟล์ไมโคซอฟท์เวิร์ด 97-2003 , ไฟล์ไมโคซอฟท์เวิร์ดปัจจุบัน

ภาษา HTML (HyperText Markup Language) 
(เอกสารนำเสนอไฟล์97-2003, ไฟล์ปัจจุบัน)
• เป็นภาษาหลักที่ใช้ในการสร้างเว็บเพ็จเขียนอยู่ในรูปของเอกสารข้อความ (Text Document)
• ภาษาที่เป็น Static Language มีลักษณะของข้อมูลคงที่สำหรับสร้างข้อมูลประเภทตัวอักษรและภาพ
• นามสกุลของไฟล์ HTML จะเป็นไฟล์นามสกุล .htm หรือ .html
• คำสั่งในภาษา HTML เรียกว่า แท็ก (Tag) จะเขียนอยู่ในเครื่องหมาย < และ > แท็กจะแบ่งได้เป็นสองกลุ่ม คือ แท็กแบบเปิด และแท็กแบบปิด


ภาษา PHP (PHP :: Personal Home Page, Hypertext Preprocessor)
(เอกสารนำเสนอไฟล์97-2003, ไฟล์ปัจจุบัน)
• เป็นภาษาที่เปิดเผยซอร์สโค๊ดในลักษณะของ open source
• ภาษาที่เป็น Dynamic Lanuage ก็คือ ภาษาที่มีข้อมูลถูกเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไข
• สามารถในการจัดการกับตัวแปรหลายๆ ประเภท
• สามารถในการรับส่งข้อมูลจากฟอร์มของ HTML
• มีการทำงานแบบเซอร์ฟเวอร์ไซต์สคริปต์ (Server-Side Script) จึงต้องมีเครื่องบริการ (Server) ที่ทำหน้าที่บริการการแปลภาษา และส่งผลให้กับเครื่องผู้ใช้ (Client)

ตัวอย่าง
<html>
          <head>
                      <title>PHP Test</title>
          </head>
          <body>
                    <?php echo '<p>Hello World</p>'; ?>
          </body>
</html>

 

*** เอกสารประกอบการสอน (ทบทวน) ***


ตัวอย่างระบบ Login ด้วยภาษา PHP

<html><head><meta content="text/html; charset=utf-8" /></head>
<body>
<? //session_start();
$uname = "teerapong";
$pwd = "12345";
$user = $_POST['user'];
$pass = $_POST['pass'];
if($uname == $user && $pwd == $pass )
{   $_SESSION['username'] =  $user;
echo "ยินดีต้อนรับคุณ : ",$_SESSION['username']; }
else{
echo "ชื่อผู้ใช้ หรือ รหัสผ่านไม่ถูกต้องกรุุณาระบข้อมูลใหม่";
?>
<form id="form1" name="form1" method="post" action="show.php">
   <table width="200" border="0" align="center">
    <tr>
      <td colspan="2">เข้าสู่ระบบ</td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="40">username: </td>
      <td width="144"><input type="text" name="user" id="user" /></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>password:</td>
      <td><input type="password" name="pass" id="pass" /></td>
    </tr>
    <tr>
      <td colspan="2"><div align="center">
<input type="submit" name="button" id="button" value="login" />
<input type="reset" name="button2" id="button2" value="clear" />
      </div></td>
    </tr>
  </table>
</form>
<? }?>
</body></html>