บทที่ 1 พื้นฐานนวัตกรรม (Innovation)

พื้นฐานนวัตกรรม (Innovation)

นวัตกรรม (Innovation) มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน คำว่า Innovare แปลว่า “ทำสิ่งใหม่ขึ้นมา”
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (2549) ได้ให้ความหมายของนวัตกรรมไว้ว่า นวัตกรรม คือ “สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม”


นวัตกรรม แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ
       - ระยะที่ 1 มีการประดิษฐ์คิดค้นหรือเป็นการปรุงแต่งของเก่าให้เหมาะสมกับกาลสมัย       
       - ระยะที่ 2 พัฒนาการมีการทดลองจัดทำอยู่ในลักษณะของโครงการทดลองปฏิบัติก่อน
       - ระยะที่ 3 การนำเอาไปปฏิบัติในสถานการณ์ทั่วไป ซึ่งจัดว่าเป็นนวัตกรรมขั้นสมบูรณ์

สรุป นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง  การทำสิ่งต่างๆด้วยวิธีใหม่ๆ และยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต กระบวนการ หรือองค์กร  ดังนั้นเมื่อรู้จักนวัตกรรมแล้วต้องรู้จักคำว่า ยูบิควิตัส “UBIQUITOUS :: Anytime Anywhere”

ยูบิวคิวตัสมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง

แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต

เทคโนโลยีกลายเป็นสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและช่องทางการดำเนินธุรกิจ

พัฒนาการของคอมพิวเตอร์

การติดต่อสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ตสามารถดึงข้อมูลได้ตลอดเวลาซึ่งอินเทอร์เน็ต (Internet) คือ การเชื่อมต่อกันระหว่างเครือข่าย

ยูบิวคิวตัสเครือข่าย