โครงงานและการบ้าน

โครงงานกลุ่ม [10 คะแนน]


        - ให้นักศึกษาจัดกลุ่ม 4-5 คน จัดทำโครงงานพัฒนาเว็บไซต์
        - หัวเรื่องแนะนำภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนสตูล
        - กำหนดพัฒนาด้วยเทคโนโลยี HTML & PHP และใช้ฐานข้อมูล MySQL
        - กำหนดส่งได้ตลอดและสิ้นสุดการรับงานก่อนจบภาคการศึกษา

โครงงานรายบุคคลเรียนรู้การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Get Simple [15 คะแนน]
   สร้างเว็บไซต์แนะนำจังหวัดสตูลด้วยโปรแกรมสร้างเว็บสำเร็จรูป get simple ภายใต้ domain macare.net