คู่มือการใชงาน Joomla

คู่มือการใชงาน  Joomla

Joomla คือโปรแกรม OpenSource จําพวก CMS (Content Management System) ใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาเว็บไซต์

Joomla ชุดโปรแกรมที่เลือกใช้ต้องประกอบด้วย 3 โปรแกรมดังนี้

  • 1. php
  • 2. Mysql
  • 3. Apache

Joomla โปรแกรม joomla จะแบ่งเว็บไซต์ออกเป็นสองส่วนหลัก ๆ คือ

*Frontend คือส่วนที่แสดงผลให้กับผู้เข้าชมเว็บไซต์ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือเนื้อหาของเว็บไซต์นั่นเอง

*Backend คือส่วนการจัดการเนื้อหารวมถึงโครงสร้างของเว็บไซต์ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าส่วน administrator

เอกสารประกอบ 

ส่วนประกอบต่าง ๆ ภายใน Joomla Administrator ตามรูปภาพ

หลังจาก Login เข้ามาในส่วน administrator แล้วจะพบส่วนประกอบต่าง ๆ 4 ส่วนดังนี้

1. Menubar คือส่วนที่แสดงชื่อค าสั่งทั้งหมดของโปรแกรม Joomla

2. Infobar คือส่วนที่แสดงข้อมูลรายละเอียดต่อไปนี้

3. Toolbar คือเมนูค าสั่งย่อยจะปรากฏหลังจากคลิกเลือกค าสั่งบน Menubar

4. Toolbar คือเมนูค าสั่งย่อยจะปรากฏหลังจากคลิกเลือกค าสั่งบน Menubar

 

หมายเหตุ สื่อการสอนโปรแกรม Joomla

1. สื่อการสอนโปรแกรม Joomla แนะนำโดย คุณภาวัต พุฒิดาวัฒน์ 

2. การสร้างเนื้อหาและหมวดหมู่โปรแกรม Joomla แนะนำโดย คุณสุรชัย ผาสุข

3. การสร้างเมนูโปรแกรม Joomla แนะนำโดย คุณสมร น้ำจันทร์

4. การสร้างบทความโปรแกรม Joomla แนะนำโดย คุณสมร น้ำจันทร์

5, การเพิ่มรูปภาพโปรแกรม Joomla แนะนำโดย คุณสมร น้ำจันทร์

6, การจัดหมวดหมู่โปรแกรม Joomla แนะนำโดย คุณสมร น้ำจันทร์

7. พื้นฐานชุด ทำเว็บด้วย Joomla! แนะนำโดย IndySoft 

          ครั้งที่ 1 (แนะนำ), ครั้งที่ 2 , ครั้งที่ 3 , ครั้งที่ 4 (สร้างเนื้อหา), ครั้งที่ 5

          ครั้งที่ 6ครั้งที่ 7 (การสร้างโมดู), ครั้งที่ 8 ครั้งที่ 9 , ครั้งที่ 10 (แนะนำแหล่งข้อมูล)