บทที่ 9 -2 PHP MySQL Add/Insert/Edit/Delete

ตัวอย่าง

phpMySQLAddEditDeleteRecord.php

<html>
<head>
<title>ThaiCreate.Com PHP & MySQL Tutorial</title>
</head>
<body>
<?
$objConnect = mysql_connect("localhost","root","root") or die("Error Connect to Database");
$objDB = mysql_select_db("mydatabase");

//*** Add Condition ***//
if($_POST["hdnCmd"] == "Add")
{
$strSQL = "INSERT INTO customer ";
$strSQL .="(CustomerID,Name,Email,CountryCode,Budget,Used) ";
$strSQL .="VALUES ";
$strSQL .="('".$_POST["txtAddCustomerID"]."','".$_POST["txtAddName"]."' ";
$strSQL .=",'".$_POST["txtAddEmail"]."' ";
$strSQL .=",'".$_POST["txtAddCountryCode"]."','".$_POST["txtAddBudget"]."' ";
$strSQL .=",'".$_POST["txtAddUsed"]."') ";
$objQuery = mysql_query($strSQL);
if(!$objQuery)
{
echo "Error Save [".mysql_error()."]";
}
//header("location:$_SERVER[PHP_SELF]");
//exit();
}

//*** Update Condition ***//
if($_POST["hdnCmd"] == "Update")
{
$strSQL = "UPDATE customer SET ";
$strSQL .="CustomerID = '".$_POST["txtEditCustomerID"]."' ";
$strSQL .=",Name = '".$_POST["txtEditName"]."' ";
$strSQL .=",Email = '".$_POST["txtEditEmail"]."' ";
$strSQL .=",CountryCode = '".$_POST["txtEditCountryCode"]."' ";
$strSQL .=",Budget = '".$_POST["txtEditBudget"]."' ";
$strSQL .=",Used = '".$_POST["txtEditUsed"]."' ";
$strSQL .="WHERE CustomerID = '".$_POST["hdnEditCustomerID"]."' ";
$objQuery = mysql_query($strSQL);
if(!$objQuery)
{
echo "Error Update [".mysql_error()."]";
}
//header("location:$_SERVER[PHP_SELF]");
//exit();
}

//*** Delete Condition ***//
if($_GET["Action"] == "Del")
{
$strSQL = "DELETE FROM customer WHERE CustomerID = '".$_GET["CusID"]."' ";
$objQuery = mysql_query($strSQL);
if(!$objQuery)
{
echo "Error Delete [".mysql_error()."]";
}
//header("location:$_SERVER[PHP_SELF]");
//exit();
}

$strSQL = "SELECT * FROM customer";
$objQuery = mysql_query($strSQL) or die ("Error Query [".$strSQL."]");
?>
<form name="frmMain" method="post" action="<?=$_SERVER["PHP_SELF"];?>">
<input type="hidden" name="hdnCmd" value="">
<table width="600" border="1">
<tr>
<th width="91"> <div align="center">CustomerID </div></th>
<th width="98"> <div align="center">Name </div></th>
<th width="198"> <div align="center">Email </div></th>
<th width="97"> <div align="center">CountryCode </div></th>
<th width="59"> <div align="center">Budget </div></th>
<th width="71"> <div align="center">Used </div></th>
<th width="30"> <div align="center">Edit </div></th>
<th width="30"> <div align="center">Delete </div></th>
</tr>
<?
while($objResult = mysql_fetch_array($objQuery))
{
?>

<?
if($objResult["CustomerID"] == $_GET["CusID"] and $_GET["Action"] == "Edit")
{
?>
<tr>
<td><div align="center">
<input type="text" name="txtEditCustomerID" size="5" value="<?=$objResult["CustomerID"];?>">
<input type="hidden" name="hdnEditCustomerID" size="5" value="<?=$objResult["CustomerID"];?>">
</div></td>
<td><input type="text" name="txtEditName" size="20" value="<?=$objResult["Name"];?>"></td>
<td><input type="text" name="txtEditEmail" size="20" value="<?=$objResult["Email"];?>"></td>
<td><div align="center"><input type="text" name="txtEditCountryCode" size="2" value="<?=$objResult["CountryCode"];?>"></div></td>
<td align="right"><input type="text" name="txtEditBudget" size="5" value="<?=$objResult["Budget"];?>"></td>
<td align="right"><input type="text" name="txtEditUsed" size="5" value="<?=$objResult["Used"];?>"></td>
<td colspan="2" align="right"><div align="center">
<input name="btnAdd" type="button" id="btnUpdate" value="Update" OnClick="frmMain.hdnCmd.value='Update';frmMain.submit();">
<input name="btnAdd" type="button" id="btnCancel" value="Cancel" OnClick="window.location='<?=$_SERVER["PHP_SELF"];?>';">
</div></td>
</tr>
<?
}
else
{
?>
<tr>
<td><div align="center"><?=$objResult["CustomerID"];?></div></td>
<td><?=$objResult["Name"];?></td>
<td><?=$objResult["Email"];?></td>
<td><div align="center"><?=$objResult["CountryCode"];?></div></td>
<td align="right"><?=$objResult["Budget"];?></td>
<td align="right"><?=$objResult["Used"];?></td>
<td align="center"><a href="<?=$_SERVER["PHP_SELF"];?>?Action=Edit&CusID=<?=$objResult["CustomerID"];?>">Edit</a></td>
<td align="center"><a href="JavaScript:if(confirm('Confirm Delete?')==true){window.location='<?=$_SERVER["PHP_SELF"];?>?Action=Del&CusID=<?=$objResult["CustomerID"];?>';}">Delete</a></td>
</tr>
<? } ?>
<? } ?>
<tr>
<td><div align="center"><input type="text" name="txtAddCustomerID" size="5"></div></td>
<td><input type="text" name="txtAddName" size="20"></td>
<td><input type="text" name="txtAddEmail" size="20"></td>
<td><div align="center"><input type="text" name="txtAddCountryCode" size="2"></div></td>
<td align="right"><input type="text" name="txtAddBudget" size="5"></td>
<td align="right"><input type="text" name="txtAddUsed" size="5"></td>
<td colspan="2" align="right"><div align="center">
<input name="btnAdd" type="button" id="btnAdd" value="Add" OnClick="frmMain.hdnCmd.value='Add';frmMain.submit();">
</div></td>
</tr>
</table>
</form>
<?
mysql_close($objConnect);
?>
</body>
</html>