บทที่ 9 - 1 PHP MySQL Edit to MySQL

1. สร้างฐานข้อมูลชื่อ test

2. สร้างตารางชื่อ test 

3. สร้าง 3 ฟิวส์  id, name, surname

4. กรอกข้อมูลอย่างน้อย 3 ครั้ง

5. เขียนโปรแกรมแสดงผลและพร้อมปรับปรุงข้อมูล ดังนี้

 


คำแนะนำ 1) คำสั่งบันทึกภาษาไทย UTF8 วิธีใช้งานดังนี้  

                     1.1) กำหนดไว้บนสุดของการเขียนโปรแกรม

                               <? header("Content-type: text/html; charset=utf-8"); ?>

                     1.2) กำหนดฐานข้อมูล UTF8 ตั้งค่าใน PHP ดังนี้  

                              mysql_query("SET NAMES UTF8"); เขียนได้ดังนี้

                                         *เขียนเชื่อมต่อ -> mysql_connect("localhost","root","root");

                                         *เชื่อมต่อฐานข้อมูล -> mysql_select_db("stcc");

                                         *ตั้งค่าภาษา -> mysql_query("SET NAMES UTF8");

                                        *กรณีที่กำหนด Collation อื่น ๆ ให้ใช้

                                              //ตั้งค่าการดึงข้อมูลออกมาให้เป็น utf8

                                                  mysql_query("SET character_set_results=utf8");

                                             //ตั้งค่าการส่งข้อมุลลงฐานข้อมูลออกมาให้เป็น utf8               

                                                  mysql_query("SET character_set_client=utf8");

                                            //ตั้งค่าการติดต่อฐานข้อมูลให้เป็น utf8                   

                                                  mysql_query("SET character_set_connection=utf8");

                                                    


คำแนะนำ 2) การเขียนโปรแกรม Logout.php

<?

session_start();

session_destroy();

header("location:index.php"); // ระบุตำแหน่งที่ต้องการ

?>