บทที่ 8 PHP MySQL Search Record

บทที่ 8 ค้นหาข้อมูล PHP MySQL Search Record

MySQL phpMyAdmin Create Database & Table

สร้าง Database และ Table ใน phpMyAdmin

เปิด phpMyAdmin ด้วย http://localhost/phpMyAdmin

กรอก User/Password ในการเข้าสู่ phpMyAdmin ปกติจะ Default User/เป็น root

การ Create Database

การ Create Table

ใส่ชื่อ Table ว่า Customer และจำนวนฟิวด์ที่ต้องการ เลือก Go

Table Customer  ระบุชื่อฟิวด์

ใส่ข้อมูลใน Table Rows Customer


 

PHP MySQL Search Record

PHP MySQL Search Record ตัวอย่างนี้จะเป็นการเขียนโปรแกรม PHP กับ MySQL เพื่อค้นหาข้อมูลจาก Table

ตัวอย่าง phpMySQLSearchRecord.php

<html><head><title>PHP & MySQL Tutorial</title></head>

<body>
<form name="frmSearch" method="get" action="<?=$_SERVER['SCRIPT_NAME'];?>">
<table width="599" border="1">
<tr>
<th>Keyword
<input name="txtKeyword" type="text" id="txtKeyword" value="<?=$_GET["txtKeyword"];?>">
<input type="submit" value="Search"></th>
</tr>
</table>
</form>
<?
if($_GET["txtKeyword"] != "")
{
$objConnect = mysql_connect("localhost","root","root") or die("Error Connect to Database");
$objDB = mysql_select_db("mydatabase");
// Search By Name or Email
$strSQL = "SELECT * FROM customer WHERE (Name LIKE '%".$_GET["txtKeyword"]."%' or Email LIKE '%".$_GET["txtKeyword"]."%' )";
$objQuery = mysql_query($strSQL) or die ("Error Query [".$strSQL."]");
?>
<table width="600" border="1">
<tr>
<th width="91"> <div align="center">CustomerID </div></th>
<th width="98"> <div align="center">Name </div></th>
<th width="198"> <div align="center">Email </div></th>
<th width="97"> <div align="center">CountryCode </div></th>
<th width="59"> <div align="center">Budget </div></th>
<th width="71"> <div align="center">Used </div></th>
</tr>
<?
while($objResult = mysql_fetch_array($objQuery))
{
?>
<tr>
<td><div align="center"><?=$objResult["CustomerID"];?></div></td>
<td><?=$objResult["Name"];?></td>
<td><?=$objResult["Email"];?></td>
<td><div align="center"><?=$objResult["CountryCode"];?></div></td>
<td align="right"><?=$objResult["Budget"];?></td>
<td align="right"><?=$objResult["Used"];?></td>
</tr>
<?
}
?>
</table>
<?
mysql_close($objConnect);
}
?>
</body>
</html>

Screenshot

 


หมายเหตุ คำแนะนำการดึงข้อมูลโดยกำหนดให้เรียงลำดับข้อมูล
               select * from table_name order by field_name desc
                   คำสั่ง desc เป็นการเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย
                   คำสั่ง asc เป็นการเรียงลำดับจากน้อยไปหามาก