บทที่ 7 PHP MySQL Delete Record

บทที่ 7 ลบข้อมูล PHP MySQL Delete Record

MySQL phpMyAdmin Create Database & Table

สร้าง Database และ Table ใน phpMyAdmin

เปิด phpMyAdmin ด้วย http://localhost/phpMyAdmin

กรอก User/Password ในการเข้าสู่ phpMyAdmin ปกติจะ Default User/เป็น root

การ Create Database

การ Create Table

ใส่ชื่อ Table ว่า Customer และจำนวนฟิวด์ที่ต้องการ เลือก Go

Table Customer  ระบุชื่อฟิวด์

ใส่ข้อมูลใน Table Rows Customer

 


PHP MySQL Delete Record ตัวอย่างนี้จะเป็นการเขียนโปรแกรม PHP กับ MySQL เพื่อลบข้อมูลใน Table พร้อมทั้งการยืนยันการลบข้อมูล

ตัวอย่าง phpSQLServerDeleteRecordList.php

<html><head><title>PHP & MySQL Tutorial</title></head>
<body>
<?
$objConnect = mysql_connect("localhost","root","root") or die("Error Connect to Database");
$objDB = mysql_select_db("mydatabase");
$strSQL = "SELECT * FROM customer";
$objQuery = mysql_query($strSQL) or die ("Error Query [".$strSQL."]");
?>
<table width="600" border="1">
<tr>
<th width="91"> <div align="center">CustomerID </div></th>
<th width="98"> <div align="center">Name </div></th>
<th width="198"> <div align="center">Email </div></th>
<th width="97"> <div align="center">CountryCode </div></th>
<th width="59"> <div align="center">Budget </div></th>
<th width="71"> <div align="center">Used </div></th>
<th width="30"> <div align="center">Delete </div></th>
</tr>
<?
while($objResult = mysql_fetch_array($objQuery))
{
?>
<tr>
<td><div align="center"><?=$objResult["CustomerID"];?></div></td>
<td><?=$objResult["Name"];?></td>
<td><?=$objResult["Email"];?></td>
<td><div align="center"><?=$objResult["CountryCode"];?></div></td>
<td align="right"><?=$objResult["Budget"];?></td>
<td align="right"><?=$objResult["Used"];?></td>
<td align="center"><a href="phpMySQLDeleteRecord.php?CusID=<?=$objResult["CustomerID"];?>">Delete</a></td>
</tr>
<?  }  ?>
</table>
<?  mysql_close($objConnect);  ?>
</body>
</html>


Confirm Delete
<td align="center"><a href="JavaScript:if(confirm('Confirm Delete?')==true){window.location='phpMySQLDeleteRecord.php?CusID=<?=$objResult["CustomerID"];?>';}">Delete</a></td>


Screenshot


phpMySQLDeleteRecord.php

<html><head><title>PHP & MySQL Tutorial</title></head>
<body>
<?
$objConnect = mysql_connect("localhost","root","root") or die("Error Connect to Database");
$objDB = mysql_select_db("mydatabase");
$strSQL = "DELETE FROM customer WHERE CustomerID = '".$_GET["CusID"]."' ";
$objQuery = mysql_query($strSQL);
if($objQuery)
{echo "Record Deleted.";}
else
{echo "Error Delete [".$strSQL."]";}
mysql_close($objConnect);
?>
</body>
</html>

Screenshot


สำหรับในกรณีที่มีการผูกตาราง Cascade On Delete กับตารางย่อย ข้อมูลในตารางย่อยก็จะถูกลบไปด้วย