บทที่ 6 PHP MySQL Add/Insert Record

บทที่ 6 เพิ่มข้อมูล PHP MySQL Add/Insert Record

MySQL phpMyAdmin Create Database & Table

สร้าง Database และ Table ใน phpMyAdmin

เปิด phpMyAdmin ด้วย http://localhost/phpMyAdmin

กรอก User/Password ในการเข้าสู่ phpMyAdmin ปกติจะ Default User/เป็น root

การ Create Database

การ Create Table

ใส่ชื่อ Table ว่า Customer และจำนวนฟิวด์ที่ต้องการ เลือก Go

Table Customer  ระบุชื่อฟิวด์

ใส่ข้อมูลใน Table Rows Customer


PHP MySQL Add/Insert Record ตัวอย่างนี้จะเป็นการเขียนโปรแกรม PHP กับ MySQL เพื่อเพิ่มข้อมูลลงใน Table

ตัวอย่าง  phpMySQLAddForm.php

<html><head><title>PHP & MySQL Tutorial</title></head>

<body>

<form action="phpMySQLAddSave.php" name="frmAdd" method="post">
<table width="600" border="1">
<tr>
<th width="91"> <div align="center">CustomerID </div></th>
<th width="160"> <div align="center">Name </div></th>
<th width="198"> <div align="center">Email </div></th>
<th width="97"> <div align="center">CountryCode </div></th>
<th width="70"> <div align="center">Budget </div></th>
<th width="70"> <div align="center">Used </div></th>
</tr>
<tr>
<td><div align="center"><input type="text" name="txtCustomerID" size="5"></div></td>
<td><input type="text" name="txtName" size="20"></td>
<td><input type="text" name="txtEmail" size="20"></td>
<td><div align="center"><input type="text" name="txtCountryCode" size="2"></div></td>
<td align="right"><input type="text" name="txtBudget" size="5"></td>
<td align="right"><input type="text" name="txtUsed" size="5"></td>
</tr>
</table>
<input type="submit" name="submit" value="submit">
</form>
</body>
</html>

Screenshot


phpMySQLAddSave.php


<html><head><title>PHP & MySQL Tutorial</title></head>
<body>
<?
$objConnect = mysql_connect("localhost","root","root") or die("Error Connect to Database");
$objDB = mysql_select_db("mydatabase");
$strSQL = "INSERT INTO customer ";
$strSQL .="(CustomerID,Name,Email,CountryCode,Budget,Used) ";
$strSQL .="VALUES ";
$strSQL .="('".$_POST["txtCustomerID"]."','".$_POST["txtName"]."','".$_POST["txtEmail"]."' ";
$strSQL .=",'".$_POST["txtCountryCode"]."','".$_POST["txtBudget"]."','".$_POST["txtUsed"]."') ";
$objQuery = mysql_query($strSQL);
if($objQuery)
{ echo "Save Done."; }
else
{ echo "Error Save [".$strSQL."]"; }
mysql_close($objConnect);
?>
</body>
</html>

Screenshot