บทที่ 5 PHP MySQL Edit/Update Data Record

บทที่ 5  แก้ไขข้อมูล PHP MySQL Edit/Update Data Record

MySQL phpMyAdmin Create Database & Table

สร้าง Database และ Table ใน phpMyAdmin

เปิด phpMyAdmin ด้วย http://localhost/phpMyAdmin

กรอก User/Password ในการเข้าสู่ phpMyAdmin ปกติจะ Default User/เป็น root

การ Create Database

การ Create Table

ใส่ชื่อ Table ว่า Customer และจำนวนฟิวด์ที่ต้องการ เลือก Go

Table Customer  ระบุชื่อฟิวด์

ใส่ข้อมูลใน Table Rows Customer

 

 


PHP MySQL Edit/Update Data Record

PHP MySQL Edit/Update Data Record ตัวอย่างนี้จะเป็นการเขียนโปรแกรม PHP กับ MySQL เพื่อทำการเรียกข้อมูลจาก MySQL มาแก้ไข

ตัวอย่าง  phpMySQLEditRecordList.php

<html><head><title>PHP & MySQL Tutorial</title></head>
<body>
<?
$objConnect = mysql_connect("localhost","root","root") or die("Error Connect to Database");
$objDB = mysql_select_db("mydatabase");
$strSQL = "SELECT * FROM customer";
$objQuery = mysql_query($strSQL) or die ("Error Query [".$strSQL."]");
?>
<table width="600" border="1"><tr>
<th width="91"> <div align="center">CustomerID </div></th>
<th width="98"> <div align="center">Name </div></th>
<th width="198"> <div align="center">Email </div></th>
<th width="97"> <div align="center">CountryCode </div></th>
<th width="59"> <div align="center">Budget </div></th>
<th width="71"> <div align="center">Used </div></th>
<th width="30"> <div align="center">Edit </div></th>
</tr>
<?
while($objResult = mysql_fetch_array($objQuery))
{
?>
<tr>
<td><div align="center"><?=$objResult["CustomerID"];?></div></td>
<td><?=$objResult["Name"];?></td>
<td><?=$objResult["Email"];?></td>
<td><div align="center"><?=$objResult["CountryCode"];?></div></td>
<td align="right"><?=$objResult["Budget"];?></td>
<td align="right"><?=$objResult["Used"];?></td>
<td align="center"><a href="phpMySQLEditRecordForm.php?CusID=<?=$objResult["CustomerID"];?>">Edit</a></td>
</tr>
<?  }  ?>
</table>
<?   mysql_close($objConnect);  ?>
</body>
</html>

Screenshot

 


phpMySQLEditRecordForm.php

<html><head><title>PHP & MySQL Tutorial</title></head>
<body>
<form action="phpMySQLEditRecordSave.php?CusID=<?=$_GET["CusID"];?>" name="frmEdit" method="post">
<?
$objConnect = mysql_connect("localhost","root","root") or die("Error Connect to Database");
$objDB = mysql_select_db("mydatabase");
$strSQL = "SELECT * FROM customer WHERE CustomerID = '".$_GET["CusID"]."' ";
$objQuery = mysql_query($strSQL);
$objResult = mysql_fetch_array($objQuery);
if(!$objResult)
{
echo "Not found CustomerID=".$_GET["CusID"];
}
else
{
?>
<table width="600" border="1">
<tr>
<th width="91"> <div align="center">CustomerID </div></th>
<th width="160"> <div align="center">Name </div></th>
<th width="198"> <div align="center">Email </div></th>
<th width="97"> <div align="center">CountryCode </div></th>
<th width="70"> <div align="center">Budget </div></th>
<th width="70"> <div align="center">Used </div></th>
</tr>
<tr>
<td><div align="center"><input type="text" name="txtCustomerID" size="5" value="<?=$objResult["CustomerID"];?>"></div></td>
<td><input type="text" name="txtName" size="20" value="<?=$objResult["Name"];?>"></td>
<td><input type="text" name="txtEmail" size="20" value="<?=$objResult["Email"];?>"></td>
<td><div align="center"><input type="text" name="txtCountryCode" size="2" value="<?=$objResult["CountryCode"];?>"></div></td>
<td align="right"><input type="text" name="txtBudget" size="5" value="<?=$objResult["Budget"];?>"></td>
<td align="right"><input type="text" name="txtUsed" size="5" value="<?=$objResult["Used"];?>"></td>
</tr>
</table>
<input type="submit" name="submit" value="submit">
<?
}
mysql_close($objConnect);
?>
</form>
</body>
</html>

ScreenshotphpMySQLEditRecordSave.php

<html><head><title>PHP & MySQL Tutorial</title></head>
<body>
<?
$objConnect = mysql_connect("localhost","root","root") or die("Error Connect to Database");
$objDB = mysql_select_db("mydatabase");
$strSQL = "UPDATE customer SET ";
$strSQL .="CustomerID = '".$_POST["txtCustomerID"]."' ";
$strSQL .=",Name = '".$_POST["txtName"]."' ";
$strSQL .=",Email = '".$_POST["txtEmail"]."' ";
$strSQL .=",CountryCode = '".$_POST["txtCountryCode"]."' ";
$strSQL .=",Budget = '".$_POST["txtBudget"]."' ";
$strSQL .=",Used = '".$_POST["txtUsed"]."' ";
$strSQL .="WHERE CustomerID = '".$_GET["CusID"]."' ";
$objQuery = mysql_query($strSQL);
if($objQuery)
{  echo "Save Done."; }
else
{  echo "Error Save [".$strSQL."]"; }
mysql_close($objConnect);
?>
</body>
</html>

Screenshot