วท 0217 : นวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์ 2

วท 0217 : นวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์ 2 Selected Topics in Business Computer 2.

ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ STCC101   หน่วยกิต 3(2-2-5).  BCTC55-003-004  

สังกัดวิทยาลัยชุมชนสตูล ในสังกัดสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ผู้สอนนายนภัทร รัตนนาคินทร์ 

จุดมุ่งหมายของรายวิชา/คำอธิบายรายวิชา เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจนวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์ที่ใช้เกี่ยวกับ Webbase Application และสามารถนำมาเทคโนโลยีทั้ง Software, Hardware ที่ทันสมัยมาพัฒนาใช้งานทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนการประเมินผลการเรียนรู้  จิตพิสัย 10% , ทดสอบครั้งที่หนึ่ง 10% , ทดสอบครั้งที่สอง 10% , รายงาน 25% , สอบกลางภาค 15% , สอบปลายภาค 30%

กิจกรรม วัน เดือน ปี หมายเหตุ
สัปดาห์ที่ 1. วันที่  15/3/2557. สอนการติดตั้งโปรแกรม สอนบทที่ 1 และให้โครงงาน
สัปดาห์ที่ 2. วันที่  22/3/2557. ติดตั้งและใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป Get Simple
สัปดาห์ที่ 3. วันที่  29/3/2557. ความรู้พื้นฐาน HTML และ PHP
สัปดาห์ที่ 4. วันที่  5/4/2557.  
สัปดาห์ที่ 5. วันที่  12/4/2557. หยุดวันสงกรานต์
สัปดาห์ที่ 6. วันที่  19/4/2557.  
สัปดาห์ที่ 7. วันที่  26/4/2557.  
สัปดาห์ที่ 8. วันที่  3/5/2557.  
สัปดาห์ที่ 9. วันที่  10/5/2557. สอบกลางภาค , [สรุปคะแนนกลางภาค]
สัปดาห์ที่ 10. วันที่  17/5/2557.  
สัปดาห์ที่ 11. วันที่  24/5/2557.  
สัปดาห์ที่ 12. วันที่  31/5/2557.  
สัปดาห์ที่ 13. วันที่  7/6/2557.  สรุปบทเรียน
สัปดาห์ที่ 14. วันที่  14/6/2557.  
สัปดาห์ที่ 15. วันที่  21/6/2557. ส่งรายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบ (ติด มส.)
สัปดาห์ที่ 16. วันที่  28/6/2557.  
สัปดาห์ที่ 17. วันที่  5/7/2557. เก็บคะแนนโครงงาน
สัปดาห์ที่ 18. วันที่  19/7/2557. คะแนนสอบปลายภาคประมวลความรู้

FTP Program :: FileZilla


สรุปผลการเรียนออกเกรดดังนี้ ผลการเรียน/เกรดนักศึกษา


เว็บแนะนำ::- ระบบทะเบียนเรียนวิทยาลัยชุมชนสตูล


ติดต่ออาจารย์::Email :: mail2napat@yahoo.com,  mail2napat@hotmail.com,  webnakin@gmail.com

โทร. 086-083-7934  หรือ Facebook.com/kingkongsiam