กลุ่มโครงงาน

การจัดการกลุ่มโครงงาน

          การจับกลุ่มสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนรุ่น 2556 มีรายนามดังนี้

 • กลุ่มที่ 1 (โครงงานการพัฒนาระบบการยืมคืนหนังสือ)

ตัวอย่าง Source Code ที่เลือกมาใช้ ได้แก่ 

 

 1. หัวหน้ากลุ่ม  5613013805111 นางนันท์นภัส ราชแก้ว        
 2. รองหัวหน้ากลุ่ม  5613013805112 นางสาวนุชรี หมั่นด้าเหร้
 3. สมาชิก  5613013805091 นางสาวจิรัชญา บุญศรี
 4. สมาชิก  5613013805105 นางสาวอารียา เพ็งแก้ว
 5. สมาชิก  5613013805119 นายศุภกิตติ์ ทองเพ็ชร

 

 • กลุ่มที่ 2 (โครงงานพัฒนาเว็บขายกระเป๋าเชือกร่มออนไลน์)

ตัวอย่าง Source Code ที่เลือกมาใช้ ได้แก่

 

 1. หัวหน้ากลุ่ม  5613013805113 นางสาวนุชรี ว่าโร๊ะ
 2. รองหัวหน้ากลุ่ม  5613013805117 นางสาววนิตา หลงสลำ
 3. สมาชิก  5613013805118 นางสาววาณี ละหมัน
 4. สมาชิก  5613013805123 นางสาวสุวัยตา หมานละงู

 

 • กลุ่มที่ 3 (โครงงานการพัฒนาระบบช่วยบันทึกการรับซ่อมอุปกรณ์ไอที)

ตัวอย่าง Source Code ที่เลือกมาใช้ ได้แก่

 

 1. หัวหน้ากลุ่ม  5613013805101 นางสาววลัยพร สะหยัง
 2. รองหัวหน้ากลุ่ม  5613013805087 นางสาวกันญา สาระบัน
 3. สมาชิก  5613013805095 นางสาวธัญสิริ หวันโซ๊ะ
 4. สมาชิก  5613013805096 นางสาวนิตยา เจริญแสง

 

 • กลุ่มที่ 4 (โครงงานการพัฒนาระบบบันทึกเวลาทำงานของพนักงงาน)

ตัวอย่าง Source Code ที่เลือกมาใช้ ได้แก่

 

 1. หัวหน้ากลุ่ม  5613013805093 นายซุลกีฟลีห์ บูดีนุ้ย
 2. รองหัวหน้ากลุ่ม  5613013805106 นางสาวฮามีนา ลิ่มศรีพุทธ
 3. สมาชิก  5613013805097 นางสาวนิสา เส็นบัตร
 4. สมาชิก  5613013805103 นางสาววิภา ลิ่มศรีพุทธ
 5. สมาชิก  5613013805088 นายกิตติศักดิ์ อัครพิชญ์กุล

 

 • กลุ่มที่ 5 (โครงงานการพัฒนาระบบการขายสินค้ามือสองออนไลน์)

ตัวอย่าง Source Code ที่เลือกมาใช้ ได้แก่

 

 1. หัวหน้ากลุ่ม  5613013805090 นางสาวจินตนา ขุนนา
 2. รองหัวหน้ากลุ่ม 5613013805092 นางสาวซาฟี่นะฮ์ เพชรทอง
 3. สมาชิก  5613013805108 นางสาวซาริต้า โต๊ะบู
 4. สมาชิก  5613013805102 นางสาววันวิสาข์ เรนเริอง
 5. สมาชิก  5613013805094 นางสาวตริวรา มูสา

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • ตัวอย่างโปรแกรมประเภทระบบการบันทึกและติดตามข้อมูลโครงการ ได้แก่