แหล่งอ้างอิง

การจัดการที่ 2

(บังคับให้นักศึกษาบันทึกแหล่งอ้างอิง ลงในเอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรมเสมอ)

         ตัวอย่างหนังสือ เอกสารโครงงาน ปริญญานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระที่ใกล้เคียง

  • กลุ่มที่ 1 (โครงงานการพัฒนาระบบการยืมคืนหนังสือห้องสมุด) เช่น

โครงงานการพัฒนาระบบห้องสมุด

ระบบยืม – คืนหนังสือในห้องสมุดโรงเรียน

  • กลุ่มที่ 2 (โครงงาน ???) เช่น

 

 

  • กลุ่มที่ 3 (โครงงานการพัฒนาระบบช่วยบันทึกการรับซ่อมอุปกรณ์ไอที) เช่น

ระบบการจัดการบำรุงรักษาไอทีออนไลน์ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์

การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ออนไลน์

 

  • กลุ่มที่ 4 (โครงงานการพัฒนาระบบบันทึกเวลาทำงานของพนักงงาน) เช่น

ระบบบริหารจัดการเวลาที่ทํางานออนไลน์ขององค์กร

 

  • กลุ่มที่ 5 (โครงงานการพัฒนาระบบการขายสินค้ามือสองออนไลน์) เช่น

ระบบร้านขายนาฬิกาออนไลน