รูปแบบบังคับ

องค์ประกอบในการจัดทำโครงงานระดับอนุปริญญา (กำหนดอักษร Th-Sarabun-psk)

กำหนดขนาด บทที่ size = 24, หัวข้อ size = 18, เนื้อหาหรือบทความที่ใช้เขียน size = 16 

 

ใบอนุมัติโครงงาน                                                                                                   หน้าที่

บทคัดย่อ…………………………………………………………………………

คำนำ………………………………………………………………………………
สารบัญ……………………………………………………………………………
สารบัญตาราง…………………………………………………………………
สารบัญภาพ……………………………………………………………………
กิตติกรรมประกาศ………………………………………………………………
บทที่ 1. บทนำ

 • 1.1  ความเป็นมาและความสำคัญของโครงงาน
 • 1.2  วัตถุประสงค์ของโครงงาน
 • 1.3  ขอบเขตของโครงงาน
 • 1.4  เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ
 • 1.5  งบประมาณ
 • 1.6  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 • 1.7  กรอบแนวความคิดของโครงงาน (ถ้ามี)
 • 1.8  ระยะเวลาและแผนการดำเนินโครงงาน
  • 1. ระยะเวลาศึกษาและวางแผนโครงงาน
  • 2. ระยะเวลาเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
  • 3. ระยะเวลาออกแบบระบบ
  • 4. ระยะเวลาพัฒนาระบบ.......................
  • 5. ระยะเวลาทดสอบการทำงานของระบบ
  • 6. ระยะเวลาจัดทำเอกสารประกอบโครงงาน
  • 7. ระยะเวลาส่งโครงงาน
 • 1.9  นิยามศัพท์เฉพาะ

บทที่ 2. ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ระบุแหล่งที่มาหรืออ้างอิงทุกย่อหน้าทุกตารางและรูปภาพ)

 • 2.1  บทความที่เกี่ยวข้องหรือสอดคล้องกับโครงงาน
 •           - อธิบายระบบหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน
 • 2.2  ทฤษฎีและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน (อธิบาย)
 •           - แนวคิด SDLC 
 •           - แผนภาพที่นำมาใช้ เช่น DFD, ER เป็นต้น
 •           - ภาษาที่นำมาใช้  เช่น  HTML , CSS , PHP , SQL เป็นต้น
 •           - ฐานข้อมูลที่นำมาใช้ เช่น MySql เป็นต้น
 •           - โปรแกรมที่นำมาใช้ เช่น โปรแกรมเขียนเว็บ Dreamweaver , โปรแกรม Appserv , โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล PHPMyadmin ,  โปรแกรม Apache ไปจนถึง โปรแกรมทำเว็บสำเร็จรูป Joomla เป็นต้น
 •           - อื่นๆ

บทที่ 3. วิธีการดำเนินการ และสถานที่ทำการทดลอง/เก็บข้อมูล

 • 3.1  ขั้นตอนการดำเนินงานและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล (สำหรับพัฒนาโครงงาน)

                    อธิบายเป็นขั้นตอนเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างย่อและอธิบายการทำโครงงานตามแนวคิด SDLC

 • 3.2  วิธีการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน

                    เขียนแผนภาพ DFD และ ER สำหรับโครงงาน

บทที่ 4. ผลการพัฒนาและทดสอบระบบ

 • 4.1  ผลการพัฒนาระบบงาน (อธิบายโปรแกรมที่พัฒนา)
 • 4.2  ตัวอย่างการพัฒนาระบบงาน
 • 4.3  ผลการทดสอบนระบบงาน     

บทที่ 5. สรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ

 • 5.1  สรุปผลการดำเนินโครงงาน
 • 5.2  ข้อเสนอแนะโครงงาน 
 • 5.3  ปัญหาที่พบจากการดำเนินโครงงาน (ถ้ามี)         

   บรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิง………………………………………………………………………………………
   ภาคผนวก (ถ้ามี) ……………………………………………………………………………………………………….
             แบบอนุมัติหัวข้อโครงงาน……………………………………………………………………………………………
             แบบรายงานตรวจเล่มโครงงาน……………………………………………………………………………………
             ประวัติคณะผู้จัดทำโครงงาน…………………………………………………………………………………………

หมายเหตุ : จัดทำรูปเล่มพร้อมแนบไฟล์ Word / PDF รายงานใส่ CD หรือ DVD แนบภายในเล่มรายงาน


ดาว์โหลดเอกสาร

การจัดทำหน้าสารบัญ >> Old Word 97-2003New Word 2007-2013 ,  PDF

แบบรายงานตรวจเล่มโครงงาน >> Word 2007-2013

แบบอนุมัติหัวข้อโครงงาน >> Word 2007-2013

ใบอนุมัติโครงการ >> Word 2007-2013