โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ!

บธ 0116 : โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ  (Project in  Business  Computer)

          สำหรับฝึกปฎิบัติการวิเคราะห์การออกแบบและการพัฒนาระบบงานเพื่อให้นักศึกษาพัฒนาระบบงานโครงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจสำหรับชุมชนหรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

ตัวอย่างโครงงาน งานวิจัยทั่วไปและฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

 

ข้อกำนดวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ

- ให้นักศึกษาจับกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 3 คน (อนุญาตให้ทำโครงงาน 1 คนได้) 

- จัดทำรายงานและพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์เพื่อประยุกต์ใช้เชิงธุรกิจ

 

โปรแกรมประกอบการสอน ได้แก่

กำหนดอักษรที่ต้องใช้ประกอบการเขียนรายงาน

          - Download >> Th-Sarabun-psk

สำหรับผู้พัฒนาโปรแกรมบนอินเตอร์เน็ต 

          - Download >>  FTP FileZilla-3.9.0.5

 


เว็บแนะนำ::- ระบบทะเบียนเรียนวิทยาลัยชุมชนสตูล

ติดต่ออาจารย์:: นภัทร  รัตนนาคินทร์  , Email :: mail2napat@yahoo.com, mail2napat@hotmail.com
โทร. 086-083-7934  หรือ Facebook.com/kingkongsiam