หน่วยที่ 4 แนวคิด Entity-Relationship Model (พิเศษ)

ดีกรีของความสัมพันธ์ (Degree of a Relationship)

ดีกรีของความสัมพันธ์ คือ จำนวนเอ็นทิตี้ในการมีส่วนร่วม (Participation) ของความสัมพันธ์ระหว่างกัน  ซึ่งจำนวนความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นทิตี้มีอยู่ 3 รูปแบบ คือ

 • ความสัมพันธ์ Entity เดียว (Unary relationship) เป็นความสัมพันธ์ที่มี Entity เพียง Entity เดียว ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการ  <จัดการ> พนักงานของตน (ผู้จัดการก็คือพนักงาน)
 •  
  • เอ็นทิตี้เรียกซ้ำ (Recursive entity) เป็นเอ็นทิตี้ที่เกิดจากเอ็นทิตี้เพียงเอ็นทิตี้เดียว หรือ ความสัมพันธ์แบบยูนารี ซึ่งอาจเป็นแบบ 1:1 , 1:M , M:N ก็ได้ เช่น ความสัมพันธ์ พนักงานที่เป็นผู้บริหาร ซึ่งหนึ่งคนอาจจะบริหารพนักงานได้หลายคน (ผู้บริหารก็เป็นพนักงานเช่นเดียวกัน)
  • ตัวอย่างเอ็นทิตี้เรียกซ้ำตารางคู่แต่งงาน
  • แปลงเป็นแผนภาพ ER Diagram คู่แต่งงาน
 •  
 • ความสัมพันธ์ 2 Entity ไบนารี (Binary relationship) เป็นความสัมพันธ์ที่มี Entity เกี่ยวข้องด้วย 2 Entity ตัวอย่างเช่น นักศึกษา  <ลงทะเบียน> วิชา
 • ความสัมพันธ์ 3 Entity เทอร์นารี (Ternary relationship) เป็นความสัมพันธ์ที่มี Entity เกี่ยวข้องด้วย 3 Entity