หน่วยที่ 0 หน่วยพิเศษ

เนื้อหาหน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล


ความรู้และศัพท์เทคนิคที่ควรทราบเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล        

  • รีเลชั่น (Relation) หมายถึง ความสัมพันธ์ อันได้แก่ ความสัมพันธ์ของข้อมูลในตาราง (Table)
  • ทูเปิล (Tuple) หมายถึง ข้อมูลภายในแถว (Row) หรือ เรคคอร์ด (Record) หรือ ระเบียน
  • ดีกรี (Degree) หมายถึง จำนวนแอททริบิวท์ (Number of attribute)
  • คีย์หลัก (Primary key) หมายถึง ค่าเอกลักษณ์ (Unique identifier)
  • โดเมน (Domain) หมายถึง ขอบข่ายของค่าของข้อมูล
  • เอนทีตี้ (Entity) หมายถึง สิ่งต่างๆ(Things) หรือ วัตถุ(Objects) ที่ถูกรวบรวมเป็นข้อมูลในฐานข้อมูล รูปธรรม เช่น นักศึกษา,อาจารย์,หนังสือ เป็นต้น นามธรรม เช่น วิชา,คณะ,การลงทะเบียน เป็นต้น
  • แอททริบิวต์ (Attribute) หมายถึง ข้อมูลที่ใช้อธิบายคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของแต่ละเอนทีตี้ในคอลัมน์ (Column) หรือฟิลด์ (Field)