การบ้าน

การบ้านที่ 1

อธิบายแผนภาพ ER Diagram การทำงาน (15 คะแนน)

 


การบ้านที่ 2 

อธิบายแผนภาพ ER Diagram การซื้อสินค้าโดยสมาชิกที่สาขาของร้านค้า (15 คะแนน)

 


การบ้านที่ 3 

อธิบายแผนภาพ ER Diagram การใช้อุปกรณ์ภายในโครงการ (15 คะแนน)