ภาคปฎิบัติ 1

ความรู้เบื้องต้น Microsoft Access

เอกสารประกอบการสอน  PowerPoint , PDF , PDF1 , PDF2 , PDF3 , PDF4 , PDF5 , PDF6

ฐานข้อมูลของ Access

  • ตารางในฐานข้อมูลจะมีการเชื่อมโยงหรือมีความสัมพันธ์กัน 
  • ซึ่งลักษณะเช่นนี้เป็นลักษณะสำคัญของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
  • ซึ่งประกอบไปด้วย สิ่งที่ต้องการจัดเก็บในฐานข้อมูล Entity , สิ่งที่ใช้อธิบายรายละเอียด Attribute และ ความสัมพันธ์ Relation
  • ตารางประกอบไปด้วยแถว (Row) และคอลัมน์ (Column) โดยเรียกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ของตารางว่าฟิลด์ (Field) และเรียกแต่ละแถวในตารางว่าเร็คคอร์ด (Record)