ระบบฐานข้อมูล !

บธ 0114 : ระบบฐานข้อมูล (Database Systems)

วิทยาลัยชุมชนสตูล สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน

          จุดมุ่งหมายของรายวิชา
          - มีความรู้และเข้าใจองค์ประกอบการจัดการระบบฐานข้อมูล 
          - สามารถทำการนอร์มัลไลซ์และออกแบบระบบฐานข้อมูล
          - สามารถใช้ภาษาในการประมวลผลข้อมูล
          - สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดการฐานข้อมูล
          - มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ

          คำอธิบายรายวิชา
          ศึกษาแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล  องค์ประกอบฐานข้อมูล  ระบบการจัดการฐานข้อมูล  การออกแบบฐานข้อมูล  การจัดโครงสร้างทางตรรกะและทางกายภาพ              การนอร์มัลไลซ์ข้อมูล  การเรียนรู้และการใช้ภาษาในการประมวลผลข้อมูล  ระบบป้องกันความมั่นคง     ของข้อมูลและการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดการฐานข้อมูล


          แผนการสอน

 • สัปดาห์ที่ 1 - หน่วยที่ 1  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล
 • สัปดาห์ที่ 2 - หน่วยที่ 2  สถาปัตยกรรมของฐานข้อมูล
 • สัปดาห์ที่ 3 - หน่วยที่ 3  โมเดลฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
 • สัปดาห์ที่ 4 - หน่วยที่ 4  แนวคิด Entity-Relationship Model
 • สัปดาห์ที่ 5 - หน่วยที่ 5  การนอร์มัลไลเซชัน
 • สัปดาห์ที่ 6 - หน่วยที่ 6  ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง
 • สัปดาห์ที่ 7 - หน่วยที่ 7  การฟื้นสภาพและควบคุมภาวะความพร้อมกัน
 • สัปดาห์ที่ 8 - หน่วยที่ 8  การควบคุมความปลอดภัย
 • สัปดาห์ที่ 9 - หน่วยที่ 9  รู้จักกับ Microsoft Access
 • สัปดาห์ที่ 10 - หน่วยที่ 10  การสร้างตาราง (Table Creation) บน Microsoft Access
 • สัปดาห์ที่ 11 - หน่วยที่ 11  การสร้างแบบสอบถามบน Microsoft Access
 • สัปดาห์ที่ 12 - หน่วยที่ 12  การสร้างฟอร์มบน Microsoft Access
 • สัปดาห์ที่ 13 - หน่วยที่ 12  การสร้างฟอร์มบน Microsoft Access
 • สัปดาห์ที่ 14 - หน่วยที่ 13  การสร้างรายงาน
 • สัปดาห์ที่ 15 - ทบทวน
 • สัปดาห์ที่ 16 - สอบปลายภาค

          แผนการประเมินผลการเรียนรู้  แผนการสอนรวมทั้งสิ้น  60 คาบ 

          คิดคะแนนเกรด ดังนี้

          (>80 A), (>75 B+), (>70 B), (>65 C+), (>60 C), (>55 D+), (>50 D), (<50 F)

          การประเมินผลการเรียนรู้  คะแนนระหว่างภาค  70 %    สอบปลายภาค  30 %
          การประเมินการเรียนรู้รวม  100  คะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
            1.1  คะแนนระหว่างเรียน   70  คะแนน
                       -  ทดสอบประเมินความรู้ประจำหน่วย  30  คะแนน
                       -  แบบฝึกปฏิบัติงานรายบุคคล  20  คะแนน (สมุดจดบันทึกและสมุดการบ้าน)
                       -  การพัฒนางานกลุ่ม 10  คะแนน
                       -  จิตพิสัย  10  คะแนน
            1.2  คะแนนทดสอบประมวลความรู้ปลายภาค  30  คะแนน
   


ข้อมูลแนะนำ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
- http://www.ki.ac.th/it/com/StdProject/Siriporn/index.php
- http://cptd.chandra.ac.th/selfstud/Database/index.htm
- http://cptd.chandra.ac.th/Selfstud/dbsystem/Index.htm
- http://www.damrong.ac.th/krubew/lesson01.html
- http://www.ki.ac.th/it/com/StdProject/Siriporn/index.php


          เอกสารและตำราหลัก (ระบุ)
          - บุญสืบ  โพธิ์ศรี และคณะ. ระบบฐานข้อมูล. กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ.

          -  เว็บไซต์ http://www.macare.net/dbms


โครงงาน จับกลุ่ม 3 คน นำเสนอบทเรียน 1-2,3,4,5,6,7,8,9 พร้อมออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนผ่านโปรแกรม Powerpoint


          ติดต่ออาจารย์:: นภัทร  รัตนนาคินทร์  ,

          Email :: mail2napat@yahoo.com, mail2napat@hotmail.com
          โทร. 086-083-7934  หรือ Facebook.com/kingkongsiam


          เว็บแนะนำ::- ระบบทะเบียนเรียนวิทยาลัยชุมชนสตูล