บทที่ 2 ลิสต์แบบเชิงเส้น (Linear Lists)

บทที่ 2 ลิสต์แบบเชิงเส้น (Linear Lists)

โครงสร้างข้อมูลเชิงเส้น (Linear Lists) หมายถึง โครงสร้างข้อมูลที่สมาชิกแต่ละตัวจะเชื่อมกับสมาชิกตัวถัดไปเพียงตัวเดียว

ลิสต์แบบเชิงเส้น (Linear Lists) ได้แก่ อาร์เรย์ (Array)ลิงก์ลิสต์ (Linked Lists)สแต็ก (Stack) และคิว (Queues)

(หมายเหตุ โครงสร้างข้อมูลแบบไม่เชิงเส้น ได้แก่ ทรี(Tree) และ กราฟ(Graph))


เอกสารประกอบการสอน