โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี!

บธ 0111 : โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

 

แนวการสอน(Course Syllabus) บรรยาย ถามตอบ และ แบบฝึกหัด
รายวิชา โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (Data Structure and Algorithm)
รหัสวิชา บธ 0111 เรียน 
3 หน่วยกิต  (3-0-6)  รวมเวลาสอน 45 คาบ/เทอม

 

จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรหัสที่ใช้แทนข้อมูล
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเรียงข้อมูล
4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูล
5. มีความรู้ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างข้อมูลกับการเขียนโปรแกรม
6. มีเจตคติที่ดีในการศึกษาวิชาโครงสร้างข้อมูล

 

คำอธิบายรายวิชา
โครงสร้างข้อมูลแบบต่าง ๆ  ทั้งแบบเชิงเส้น  อาร์เรย์  ลิงค์ลิสต์  แสตก  คิว  และแบบไม่ใช่เชิงเส้น  ต้นไม้  กราฟ  เครือข่าย การนำโครงสร้างข้อมูลไปประยุกต์ใช้งานต่าง ๆ เทคนิคการเรียงลำดับ  ค้นหาข้อมูล  การออกแบบและการวิเคราะห์อัลกอริทึม  หลักพื้นฐานการจัดการหน่วยความจำ

 

การประมวลเนื้อหารายวิชา

สัปดาห์ที่ 1 แนะนํารายวิชา ความหมายของโครงสร้างข้อมูล  อาร์เรย์  พอยต์เตอร์ และเรคคอร์ด
สัปดาห์ที่ 2 การค้นหาข้อมูลในอาร์เรย์ 
สัปดาห์ที่ 3 การค้นหาข้อมูลในอาร์เรย์ (ต่อ) 
สัปดาห์ที่ 4 กองซ้อน โปรแกรมย่อย และนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ 
สัปดาห์ที่ 5 กองซ้อน โปรแกรมย่อย และนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ (ต่อ) 
สัปดาห์ที่ 6 คิวและดีคิว 
สัปดาห์ที่ 7 ลิงค์ลิสต์ 
สัปดาห์ที่ 8 ลิงค์ลิสต์ (ต่อ)  
สัปดาห์ที่ 9 สอบกลางภาค
สัปดาห์ที่ 10 ต้นไม้ ไบนารีทรี  
สัปดาห์ที่ 11 ต้นไม้ ไบนารีทรี(ต่อ)  
สัปดาห์ที่ 12 การค้นหาข้อมูล  
สัปดาห์ที่ 13 การเรียงลําดับข้อมูล  
สัปดาห์ที่ 14 กราฟ  
สัปดาห์ที่ 15 การนําเสนองานกลุ่ม  
สัปดาห์ที่ 16   สอบปลายภาค

 

เอกสารและตำราหลัก
- ขนิษฐา นามี. โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม. นนทบุรี : ไอดีซีฯ, 2548. 

 

เว็บแนะนำ::- ระบบทะเบียนเรียนวิทยาลัยชุมชนสตูล

 

ติดต่ออาจารย์::
Email :: mail2napat@yahoo.com, mail2napat@hotmail.com, webnakin@gmail.com

โทร. 086-083-7934  หรือ Facebook.com/kingkongsiam