หน่วยที่ 6 การสร้างฟังก์ชั่นในภาษาซี (ต่อ)

โปรโตไทป์ (Prototypes) ของฟังก์ชัน

           การเขียนโปรแกรมโปรโตไทป์ (Prototypes) หรือการเขียนโปรแกรมต้นแบบฟังก์ชัน เป็นการสร้างฟังก์ชันจะมีการเขียนชื่อฟังก์ชันรวมไว้ที่ส่วนหัวของโปรแกรมเพื่อบอกให้คอมไพเลอร์รู้จักฟังก์ชันก่อน และสามารถเรียกใช้ฟังก์ชันได้

          ตัวอย่างโปรแกรม การสร้างฟังชั่นสลับคำเพื่อนำมาใช้ในโปรแกรม

 • #include <stdio.h>
 • void Reverse();   /*ประกาศฟังก์ชั่นโปรโตไทป์เพื่อให้รู้จักฟังก์ชั่นก่อนนำไปใช้*/
 • int main()
 • {   printf("Enter a sentence: ");
 •     Reverse();
 •     return 0;
 • }
 • void Reverse()
 •  char c;
 •     scanf("%c",&c);
 •     if( c != '\n')
 •     {   Reverse();
 •         printf("%c",c);
 •     }
 • }

          ตัวอย่างโปรแกรม การสร้างฟังชั่นเลขยกกำลังเพื่อนำมาใช้งาน

 • #include <stdio.h>
 • int power(int n1,int n2);
 • int main()
 • {   int base, exp;
 •     printf("Enter base number: ");
 •     scanf("%d",&base);
 •     printf("Enter power number(positive integer): ");
 •     scanf("%d",&exp);
 •     printf("%d^%d = %d", base, exp, power(base, exp));
 •     return 0;
 • }
 • int power(int base,int exp)
 • {   if ( exp!=1 )
 •         return (base*power(base,exp-1));
 • }

 


ตัวแปรทั่วไป และตัวแปรเฉพาะที่ (global variables and local variables)

 • ตัวแปรแบบทั่วไป (global variables) คือตัวแปรที่ประกาศไว้นอกฟังก์ชัน ตัวแปรประเภทนี้ทุกส่วนของโปรแกรมสามารถเรียกใช้ได้ ทำให้ฟังก์ชันย่อยๆ และฟังก์ชันหลักสามารถเรียกใช้ตัวแปรประเภทนี้ได้ทันที
 • ตัวแปรเฉพาะที่ (local variables) เป็นตัวแปรที่ใช้งานภายในฟังก์ชันเฉพาะนั้นๆ การประกาศตัวแปรประเภทนี้จะประกาศภายในฟังก์ชัน ซึ่งจะทำให้ฟังก์ชันอื่นไม่สามารถเรียกใช้ตัวแปรนั้นได้ แต่ฟังก์ชันอื่นก็สามารถประกาศตัวแปรชื่อซ้ำกับตัวแปรนั้นได้ ซึ่งตัวแปรชื่อเดียวกันแต่ประกาศในต่างฟังก์ชันกันจะเป็นตัวแปรคนละตัวกัน และเมื่อออกจากฟังก์ชันค่าของตัวแปรชนิดนี้จะหายไป

ตัวแปรทั่วไป (global variables)

                     ตัวแปรทั่วไป (global variables) เป็นตัวแปรที่ทุกส่วนของโปรแกรมสามารถเรียกใช้ได้     การประกาศตัวแปรประเภทนี้จะประกาศไว้นอกฟังก์ชันต่าง ๆ

                              ตัวอย่างโปรแกรม การประกาศตัวแปรทั่วไป (global variables)

 • #include <stdio.h>
 • int a;            //ประกาศตัวแปรทั่วไป (global variables)
 • void Ex( ) {
 •      a = 9;
 •      printf("%d\n",a);
 • }
 • main( ) {
 •      a = 5;
 •      printf("%d\n",a);
 •      Ex( );
 •      printf("%d\n",a);
 • }
 • //การทำงานของโปรแกรมจะมีตัวแปร a เป็นตัวแปรแบบทั่วไป ซึ่งทุกส่วนของโปรแกรมสามารถเรียกใช้ และแก้ไขค่าของตัวแปร a ได้

ตัวแปรเฉพาะที่  (local variables)

                     ตัวแปรเฉพาะที่  (local variables) เป็นตัวแปรที่ใช้งานภายในฟังกชัน การประกาศตัวแปรประเภทนี้จะประกาศภายในฟังก์ชันนั้น ๆ  ซึ่งจะทำให้ฟังก์ชันต่าง ๆ มีตัวแปรชื่อเดียวกันได้

                              ตัวอย่างโปรแกรม การประกาศตัวแปรเฉพาะที่  (local variables)

 • #include "stdio.h"
 • int a;           //ประกาศตัวแปรทั่วไป (global variables)        
 • void Ex( ) {
 •      int b=30;          //ประกาศตัวแปรเฉพาะที่  (local variables)
 •      a = 15;
 •      printf("%d\n",b);
 • }
 • main( ) {
 •      a = 9;
 •      printf("%d\n",a);
 •      Ex( );
 •      printf("%d\n",a);
 • }