หน่วยที่ 5 โปรแกรมแบบวนรอบทำซ้ำ (ต่อ)

คำสั่งประกอบการควบคุมทิศทางแบบต่างๆ

           คำสั่งสำหรับการควบคุมทิศทางการทำงานของโปรแกรมในแบบต่างๆ ที่มักจะถูกนำไปใช้ร่วมกับคำสั่งอื่นๆ  เช่น นำไปใช้เพื่อหยุดการเลือกทำ หรือออกจากการทำงานแบบวนรอบ ซึ่งคำสั่งเหล่านี้ได้แก่

  • คำสั่ง break คำสั่ง break  จะเป็นการสั่งให้ออกจาก loop ใดๆในทันที โดยไม่ทำประโยคที่เหลือใน loop 
  • คำสั่ง continue คำสั่ง continue  จะเป็นการสั่งให้กลับไปทำประโยคต้น  loop ใหม่  โดยที่ส่วนของประโยคที่อยู่หลัง continue จะไม่ถูกทำ


คำสั่ง break 

          คำสั่ง break จะเป็นการสั่งให้ออกจาก loop ใดๆในทันที โดยไม่ทำประโยคที่เหลือใน loop

          ตัวอย่างโปรแกรม

          #include <stdio.h>

          void main()
            {  

                    int a =1, s=1 , sum;
                          do
                            {    sum=s+a;
                                 if(a==20) break;
                                 a++;
     printf("a=%d\n",a); }   while(a<=50);
                      printf("sum=%d",sum);
             }


คำสั่ง continue

          คำสั่ง continue จะเป็นการสั่งให้กลับไปทำประโยคต้น  loop ใหม่  โดยที่ส่วนของประโยคที่อยู่หลัง continue จะไม่ถูกทำ

          ตัวอย่างโปรแกรม

          #include <stdio.h>

          void main()
            {   int a = 13;
                 while(a<=100)
                  {
                       a++;
                       if(a%5) // เปรียบเทียบหารเอาเศษลงตัวหรือไม่
                       continue;
                       printf("%d \n",a);
                  }
            }