การบ้าน

การบ้านรายงานกลุ่ม คะแนนรวม 100 คะแนน

รายละเอียดการบ้านรายงานกลุ่ม ดังนี้ (20 คะแนน)

- โปรดจับกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน วิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมด้วยผังงาน

- เขียนโปรแกรมอย่างน้อย 30 บรรทัด

- พร้อมออกมารายงานการประมวลผลโปรแกรมและซอสโค้ดหน้าชั้นเรียนผ่านโปรแกรมนำเสนองาน

- และจัดส่งรูปเล่มรายงานพร้อมคำอธิบายโปรแกรม 


การบ้านรายงานส่วนบุคคล

สัปดาห์ที่ 1-2 วันที่ 21 & 28 กุมภาพันธ์ 2558 ดังนี้ (10 คะแนน)

                   - เริ่มต้นเขียนโปรแกรมภาษาซีด้วยโปรแกรม Code::Blocks

                   - บรรทัดล่างสุดทำแบบฝึกหัดจากเว็บไซต์ www.eng.su.ac.th

                   - เขียนตัวอย่างซอสโค๊ดที่ถูกต้องและอธิบายคำตอบลงในสมุดจดการบ้าน

 สัปดาห์ที่ 3-4 วันที่ 7 & 14 มีนาคม 2558 ดังนี้ (10 คะแนน)

  • คำนวณหาคำตอบพร้อมแสดงวิธีทำจากโจทย์ 5*9+8+(9-2*2)+(9*2/3) -1 = ?
  • คำนวณหาคำตอบพร้อมแสดงวิธีทำจากโจทย์ 9+2*2+9*(2+2-1) - (3/3)+1= ?
  • คำนวณหาคำตอบพร้อมแสดงวิธีทำจากโจทย์ (12/2)+8*9+(9+7-2)-1+2-1 = ?
  • คำนวณหาคำตอบพร้อมแสดงวิธีทำจากโจทย์ (32%10)+9*(5-2)+3/3+4-1 = ?

คะแนนพิเศษ / คะแนนช่วยให้คะแนนเมื่อตรวจสมุด กำหนดให้เขียนโปรแกรมภาษาซี

พิเศษข้อที่ 1 เขียนโปรแกรมตามซอสโค้ดตัวอย่างเพื่อหาค่า ค.ร.น (20 คะแนน)

แล้วเขียนตัวอย่างซอสโค๊ดที่ถูกต้องและอธิบายผลการทำงานของโปรแกรมลงในสมุดจดการบ้าน ดังนี้

#include <stdio.h>
             void main (void){

                      int a,b,max,min,r,max_1,clm;
                                printf("Enter number A:");
                                scanf("%d",&a);
                                printf("Enter number B:");
                                scanf("%d",&b);
                      if (a>b){
                                max=a;
                                min=b;
                      }else{
                                max=b;
                                min=a;
                      }
                                max_1=max;
                                r=max%min;
                      while(r!=0){
                                max=max+max_1;
                                r=max%min;
                                      }
                                clm=max;
                                printf("Least common Multiple=%d",clm);
}


สำหรับการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาซีมีตัวอย่างโปรแกรม

(อธิบาย 20 คะแนน) ดังต่อไปนี้

1. โปรแกรมห้องสมุด

2. โปรแกรมระบบบันทึกข้อมูลนักศึกษา

เป็นต้น 


หมายเหตุ อื่นๆ

  • ค่านิยมหลัก 12 ประการ (10 คะแนน)
  • ค่าพารามิเตอร์ในภาษาซีคืออะไร (10 คะแนน)