การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น!

บธ 0110 : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

 (Introduction to Computer Programming)   จำนวน 3 หน่วยกิต (2-2-5) 

ประเภทรายวิชาอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นวิชาบังคับ <<มคอ.3>>

เมนูเพิ่มเติม <<การบ้าน>>  และ  <<หน่วยพิเศษ>>

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

          - เพื่อให้นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวความคิดพื้นฐานการเขียนโปรแกรม

          - เพื่อให้นักศึกษาสามารถเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้างได้

          - เพื่อให้นักศึกษาสามารถเลือกใช้คำสั่งตัวแปรต่างๆ มาใช้ในการเขียนโปรแกรม            

          เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

          - เพื่อให้นักศึกษาสามารถออกแบบโปรแกรม  แก้ไขจุดบกพร่องของโปรแกรมได้

จุดมุ่งหมายในภาคปฏิบัติ  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง  โดยใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในปัจจุบัน ในการเขียนโปรแกรมและแก้ไขข้อผิดพลาดการเขียนโปรแกรมได้


แผนการสอน

สัปดาห์ที่ 1 หน่วยที่ 1 กระบวนการแก้ปัญหา
สัปดาห์ที่ 2 หน่วยที่ 2 โครงสร้างภาษาซีเบื้องต้น
สัปดาห์ที่ 3 หน่วยที่ 2 โครงสร้างภาษาซีเบื้องต้น
สัปดาห์ที่ 4 หน่วยที่ 3 ประเภทของข้อมูลและตัวดำเนินการ
สัปดาห์ที่ 5 หน่วยที่ 4 การเลือกทำตามเงื่อนไข
สัปดาห์ที่ 6 หน่วยที่ 4 การเลือกทำตามเงื่อนไข
สัปดาห์ที่ 7 สอบกลางภาค
สัปดาห์ที่ 8 หน่วยที่ 5 โปรแกรมแบบวนรอบทำซ้ำ
สัปดาห์ที่ 9 หน่วยที่ 5 โปรแกรมแบบวนรอบทำซ้ำ
สัปดาห์ที่ 10 หน่วยที่ 5 โปรแกรมแบบวนรอบทำซ้ำ
สัปดาห์ที่ 11 หน่วยที่ 6 การสร้างฟังก์ชั่นในภาษาซี
สัปดาห์ที่ 12 หน่วยที่ 6 การสร้างฟังก์ชั่นในภาษาซี
สัปดาห์ที่ 13 หน่วยที่ 6 การสร้างฟังก์ชั่นในภาษาซี
สัปดาห์ที่ 14 หน่วยที่ 7 ตัวแปรชนิดอาร์เรย์ และสตริง
สัปดาห์ที่ 15 หน่วยที่ 7 ตัวแปรชนิดอาร์เรย์ และสตริง
สัปดาห์ที่ 16 สอบปลายภาค

 


แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

(คะแนนรวม 100 คะแนน ตัดเกรด >80 A, >75 B+, >70 B, >65 C+, >60 C, >55 D+, >50 D, <50 F)

- สอบกลางภาค 20%          - สอบย่อย 20%          - สอบปลายภาค 30% 

- การทำรายงานกลุ่ม 10 %   - การทำรายงานรายบุคคล (สมุดจดบันทึกและสมุดการบ้าน) 10%

- การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนตลอดภาคการศึกษา (เข้าชั้นเรียนและตอบคำถาม) 10 %


โปรแกรมที่ใช้สำหรับเรียน ได้แก่

- โปรแกรมเขียนภาษาซี CodeBlock <<ดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ www.codeblocks.org>> the binary release <mingw-setup.exe> โค้ดบล็อก (Code Block) เป็นโปรแกรมประเภทฟรีแวร์ (Freeware) สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรี แต่ไม่สามารถพัฒนาโปรแกรมต่อได้ มีโอเพ่นซอร์สสำหรับภาษาซี (Open Source) หมายถึงอนุญาตให้สามารถดาวน์โหลดไปพัฒนาแจกจ่ายได้ฟรี

- โปรแกรมเขียนรายงานและผังงาน Microsoft Word

--------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลแนะนำ

- แนวคิดการสอนเขียนโปรแกรม thaiall.com
- พื้นฐานโปรแกรมภาษาซี vcharkarn.com
- ตัวอย่างโปรแกรมภาษาซี c-programming

--------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารภาษาอังกฤษ

- การใช้งานโปรแกรม CodeBlock


เว็บแนะนำ::- ระบบทะเบียนเรียนวิทยาลัยชุมชนสตูล


ติดต่ออาจารย์:: นภัทร  รัตนนาคินทร์  , Email :: mail2napat@yahoo.com, mail2napat@hotmail.com
โทร. 086-083-7934  หรือ Facebook.com/kingkongsiam