การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

บธ 0113 : การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design)!

            จุดมุ่งหมายของรายวิชา

1.1  สามารถอธิบายขอบข่ายของการวิเคราะห์ ออกแบบงาน
1.2  สามารถอธิบายขั้นตอนการดำเนินงาน วัฏจักรของระบบ
1.3  มีทักษะการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
1.4  สามารถประยุกต์ใช้และจัดทำเอกสารประกอบการออกแบบ
1.5  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ

            คำอธิบายรายวิชา
            ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ ความจำเป็นขอบข่ายของการวิเคราะห์ การออกแบบงาน ขั้นตอนการดำเนินงาน วัฏจักรของระบบ วิธีทำงาน เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ระบบ การศึกษาความเหมาะสม การใช้แผนภาพแทนข้อมูล วิธีการออกแบบระบบ เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบระบบ ลักษณะของการออกแบบระบบที่ดี และการจัดทำเอกสารประกอบการออกแบบ

          จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา

 • บรรยาย 30 ชั่วโมง
 • สอนเสริมตามความต้องการของนักศึกษา
 • การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 30 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษา
 • การศึกษาด้วยตนเอง การศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

          แผนการสอนและการประเมินผล

สัปดาห์ที่ 1-4 การวิเคราะห์

 • ชนิดของแบบจำลอง
 • แผนภาพกระแสข้อมูล
 • สัญลักษณ์ที่ใช้ในแผนภาพกระแสข้อมูล
 • แบบจำลองกระบวนการ
 • กฎเกณฑ์การเขียนแผนภาพกระแสข้อมูล
 • ขั้นตอนการเขียนแผนภาพกระแส ข้อมูล
 • การใช้แผนภาพกระแสข้อมูลในการกำหนดกระบวนการทางธุรกิจ
 • การรวบรวมความต้องการ
 • ชนิดของความต้องการ
 • ความต้องการของผู้ใช้
 • การวิเคราะห์ความต้องการ
 • หลักในการค้นหาความต้องการที่ดี
 • เทคนิคการรวบรวมความต้องการ

สัปดาห์ที่ 5  ระบบสารสนเทศและบทบาทของนักวิเคราะห์ระบบสมัยใหม่

 • ประเภทของระบบ
 • การใช้สารสนเทศของผู้บริหารระดับต่างๆ ลักษณะงาน ความรู้ และทักษะของนักวิเคราะห์ระบบ

สัปดาห์ที่ 6-7  การพัฒนาระบบสารสนเทศ

 • วงจรการพัฒนาระบบ
 • กรรมวิธีการพัฒนาระบบ
 • วิธีการพัฒนาระบบ
 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • โมเดลการพัฒนาซอฟต์แวร์

สัปดาห์ที่ 8 สอบกลางภาค

สัปดาห์ที่ 9-10 การวางแผนโครงการ

 • การกำหนดปัญหา
 • การศึกษาความเป็นไปได้
 • การวางแผนและการควบคุมกิจกรรม
 • การบริหารโครงการ
 • แผนภูมิแกนต์
 • เพิร์ตและซีพีเอ็ม

สัปดาห์ที่ 11-12-13  การออกแบบ

 • การออกแบบระบบ
 • ยุทธวิธีการออกแบบ
 • วิธีพื้นฐานในการพัฒนาระบบ
 • การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ
 • การออกแบบเอาต์พุต
 • การจัดรูปแบบของรายงาน
 • การออกแบบอินพุต
 • การออกแบบยูสเซอร์อินเตอร์เฟซ
 • การจัดทำโปโตไทป์
 • การออกแบบโปรแกรม

สัปดาห์ที่ 14-15  การนำไปใช้ และการบำรุงรักษา

 • การเขียนโปรแกรม
 • การทดสอบ
 • การติดตั้ง
 • การจัดทำเอกสารคู่มือใช้งานการนําเสนองานกลุ่ม
 • การฝึกอบรม
 • การประเมินผลระบบ
 • การบำรุงรักษาระบบ

สัปดาห์ที่ 16  สอบปลายภาค

 


*** ตัวอย่างรายงานกลุ่มการนำเสนอโครงงาน โปรดกด Download ***    

      

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชา

          จัดทำโดยนักศึกษาได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษา ได้ดังนี้

 • - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียนในการร่วมกิจกรรมกลุ่ม
 • - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
 • - ใบงาน แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
 • - ข้อเสนอแนะผ่านทาง E-Mail ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา

แผนการประเมินผลการเรียนรู้

เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน


เอกสารและโปรแกรมประกอบการสอน

          เอกสารและตำราหลัก

 • - โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ. – กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2548.

          เอกสารและข้อมูลสำคัญ (จำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าจำเป็นให้ใส่ด้วยคำอธิบายตัวสีแดงเขียนด้วยลายมือ)

 • - Kendall, Kenneth E.,System analysis and design. –New Jersey : Prentice-Hall, Inc.
 • - ระพีพรรณ พิริยะกุล. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ. – กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
 • - ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์. การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ. – กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2551.
 • - รัชนี กัลยาวินัย, อัจฉรา ธารอุไรกุล. Introduction to SYSTEM ANALYSIS And DESIGN. – กรุงเทพฯ: บริษัทการศึกษาจำกัด.
 • - กิตติ ภักดีวัฒนะกุล. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ. – กรุงเทพฯ: เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์, 2551.
 • - เอกพันธุ์ คำปัญโญ. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ. – กรุงเทพฯ: ซัคเซสมีเดีย, 2550.
 • - วิชุดา ไชยศิวามงคล. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ. – ขอนแก่น: ภาควิชาสถิติ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

          เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับหัวข้อในรายวิชา เช่น

 • - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : archive.lib.cmu.ac.th/full/T/2554/itm21054nj_ch3.pdf
 • - information-system-analysis-and-desi.blogspot.com/

 

           โปรแกรมประกอบการสอน ได้แก่

- โปรแกรมเขียนแบบยูเอ็มแอล UML Diagram by Java

- ติดตั้ง JAVA >> http://java.com/en/download/

 


         

           เว็บแนะนำ::- ระบบทะเบียนเรียนวิทยาลัยชุมชนสตูล

          ติดต่ออาจารย์:: นภัทร  รัตนนาคินทร์  , Email :: mail2napat@yahoo.com, mail2napat@hotmail.com
โทร. 086-083-7934  หรือ Facebook.com/kingkongsiam